Vandkvalitet og analyser

For at sikre en høj kvalitet og fødevaresikkerhed er det vores politik, at vi ikke lader os nøje med de lovfastsatte målinger på drikkevandet. Vi udfører internt løbende en række målinger for at sikre kvaliteten af drikkevandet, fordi vi mener, at brugerne skal kunne føle sig trygge ved at bruge og drikke vores vand.

Politik for kvalitet & fødevaresikkerhed

NFS vil levere kvalitet. Så enkelt kan det siges. For os er kvalitet først og fremmest:

 • Forsyningssikkerhed
 • Fremtidssikring
 • Brugertryghed
 • Effektivitet og ressourcebevidsthed

  Herudover er kvalitet for os også:

  • At vi tager ansvar for at tage vare på vore naturressourcer.
  • At vi til stadighed arbejder på at undgå ressourcespild eller unødigt ressourceforbrug.
  • At vi løbende procesoptimerer og udvikler vores procesovervågning.
  • At vi tager vore miljøansvar alvorligt og søger at minimere miljøbelastningen fra vores aktiviteter.
  • At vi kender og overholder relevant lovgivning, men gerne gør det bedre, når det er muligt.
  • At vi altid søger at løse et problem uden at skabe flere nye.
  • At vi undgår lappeløsninger.

  Kvalitet betyder også, at vi har fokus på kundetilfredshed. Det er i sidste ende kunderne, der vurderer kvaliteten af vores ydelser og service. Derfor er det en del af vores politik, at vi prioriterer dialogen med kunder højt. Man skal altid kunne få fat i os, og man skal altid kunne komme til at tale med et menneske, som er parat til at lytte og reagere.

  Kvalitet gennem fødevaresikkerhed
  For at sikre en høj kvalitet og fødevaresikkerhed er det vores politik, at vi ikke lader os nøje med de lovfastsatte målinger på drikkevandet. Vi udfører internt løbende en række målinger for at sikre kvaliteten af drikkevandet, fordi vi mener, at brugerne skal kunne føle sig trygge ved at bruge og drikke vores vand.

  Dokumenteret drikkevandssikkerhed
  Drikkevand er en fødevare og vi håndterer det derefter. Det stiller krav til alle processer fra indvindingen af råvandet til distribution af drikkevandet.

  Læs notat om vandkvalitet.


  Vandets hårdhedsgrad

  Hårdhedsgraden fortæller, hvor meget calcium og magnesium der er i drikkevandet.
  Det har betydning når du vasker tøj eller skal indstille din opvaskemaskine. Jo hårdere vandet er, jo mere sæbe skal der bruges, da hårdheden ”ødelægger” sæben. Samtidig giver hårdt vand en øget kalkaflejring.

  Hårdhedsgraden betegnes dH og angives normalt i intervaller efter nedenstående skala.

  • 0° – 4° meget blødt
  • 4° – 8° blødt
  • 8° – 12° middelhårdt
  • 12° – 18° temmelig hårdt
  • 18° – 30° hårdt
  • over 30° meget hårdt

  Drikkevandet i vores forsyningsområde er hårdt, med målte værdier for:

  • Hjulby bro vandværk 18,9° Fælles ledningsnet.
  • Skovparkens vandværk 16,7° Fælles ledningsnet.

  Se hvor hårdt dit drikkevand er i forhold til resten af Danmark.


  Hvor får jeg vand fra?

  Er du i tvivl om, hvilket vandværk du tilhører? Se nedenstående kort over vandværker i Nyborg Kommune.


  Følg Nyborg Forsynings løbende vandanalyser

  For at sikre kvaliteten af drikkevandet, arbejder vi efter ”Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed” (DDS), som er et ledelsessystem alle større vandforsyninger skal følge. DDS fokuserer på de risikoer, der er i forbindelse med vandforsyning inden for:

  • Indvinding
  • Vandbehandling
  • Distribution
  • Forbrugernes installationer

  For hvert led i vandforsyningen, bliver det vurderet, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det det vil være for forbrugerne og hvordan det kan undgås. Alt fra driftsrutiner, udførsel af reparationer og øvrigt arbejde på vandforsyningen bliver kortlagt for at identificere svage punkter.
  DDS er udarbejdet i samarbejde med DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening og Miljøministeriet.

  Hvor kontrolleres vandet?
  Der udtages prøver af vandet fra fleres steder. Prøverne tages fra råvandet fra boringerne, det behandlede vand der distribueres fra vandværket og forskellige steder i ledningsnettet, med hovedparten hos forbrugerne.

  Hvad kontrolleres det for?
  Drikkevandet bliver kontrolleret for en række naturligt forekommende stoffer og menneskeskabt forurening. Nogle stoffer giver vandet smag og karakter, mens andre er uønskede i drikkevandet. Råvandet kontrolleres for eventuelle ændringer, der kan få indflydelse på behandlingen af vandet. På vandværkerne kontrolleres der for bakterier og miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler, opløsningsmidler, oliestoffer m.m. Overskrides værdierne for miljøfremmede stoffer tages boringen med det stammer fra ud af drift.

  Det filtrerede vand på vandværket analyseres for følgende bakteriologiske parametre:

  • Kimtal ved 22° og ved 37°
  • Coliforme bakterier
  • eEscherichia coli (E.coli)
  • Enterokokker
  • Clostridium perfringens, herunder sporer (sidste kun ved overskridelser)
  • Hos kunderne sker en bedømmelse af vandets udseende, lugt og smag på stedet.
  • Derudover analyseres de bakteriologiske parametre:
   • Kimtal ved 22°
   • Coliforme bakterier
   • E. Coli
   • Samt de kemiske parmetre for ledningsevne, pH, nitrat, fosfor, jern, mangan, svovlbrinte og vandets totale hårdhed.

  Målte resultater
  Analyseparametre Enhed Fra Til Højst tilladte værdier
  Hårdhedsgrad*/ °dH 16,7 18,9 30
  Jern mg Fe/l 0,007 0,029 0,1
  Mangan mg Mn/l 0,002 0,003 0,02
  Coliforme bakterier antal/100 ml <1 <1 0
  Kimtal 22° antal/ml 0 2 50
  Kimtal 37° antal/ml 0 2 5
  Vandet skal overholde kvalitetskravene i BEK nr. 802 af 01/06/2016.

  Hvor ofte kontrolleres det?
  Vandboringerne analyseres hvert 3. år.
  Vandværkerne analyseres hver måned med en fordeling af 10 normale og 2 udvidede kontroller.
  Derudover analyserer Nyborg Forsyning selv vandet mellem de månedlige kontroller.

  Der udtages ligeledes 16 årlige prøver forskellige steder i ledningsnettet.

  Du kan se vores analyser her (link til Jupiter database)

  En del af din hverdag!

   Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
  og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
  Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
  Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

   

  Piktogrammer for nem sortering

  Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
  Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

  Få en gratis sms

  Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
  Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

  Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

  Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
  Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

  Fjernvarmen er grøn

  Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
  Du får mere grøn energi i din hverdag!

  Spildevand og vilde blomster

  Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
  Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!