Priser spildevand

Her kan du finde spildevandspriser.

Spildevandspriser 2021

Priser gældende fra 01.01.2021

Forbrug 0-500 m337,50 kr./m3
+ moms  9,38 kr./m3
Forbrug i alt46,88 kr./m3
Forbrug 500 – 20.000 m330,00 kr./m3
+ moms  7,50 kr./m3
Forbrug i alt37,50 kr./m3
Forbrug fra 20.000 m315,00 kr./m3
+ moms  3,75 kr./m3
Forbrug i alt18,75 kr./m3
Abonnement pr. spildevandsstik500,00 kr.
+ moms125,00 kr.
Abonnement i alt pr. spildevandsstik 625,00 kr.

 
Ejere af erhvervsejendomme med stort vandforbrug kan få reduktion i vandafledningsbidraget iht. Trappemodellen. Læs mere her 

Skønnet forbrug 

Helårsbeboelse170 m³/år
Klublejlighed/værelse70 m³/år
Sommerhus70 m³/år

Forbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Hvor forbruget ikke kan måles fastsættes det skønsmæssigt efter boligtype. For erhvervskunder med vandkrævende produktion, reguleres spildevandsmængden via bimålere.

Hvert spildevandsstik pålignes et fast abonnement. Ejendomme med flere spildevandsstik opkræves abonnement pr. stik.

Boligselskabers ejendomme eller etagebyggerier vil i flere tilfælde kun være tilsluttet NFS´ kloakledning ét sted. Der bliver derfor kun opkrævet for ét spildevandsstik. NFS opkræver abonnement for dette kloakstik direkte ved boligselskabet/ejerforeningen.

Ligeledes opkræves fast bidrag (abonnement) hos grundejere, som kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen.

I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er NFS Spildevand A/S uvedkommende.

Hvor NFS´ pumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte systemer)1 refunderes 1,30 kr./m³ ekskl. moms. 

1) Pr. 01.01.2011 er det besluttet at indeksregulere med udgangspunkt i 2003 og 1,00 kr./m³.
Nettoprisindeks pr. 2015M08 er sat til 100. Pr. 2019M08 er nettoprisindeks på 103,7.

Tilslutningsbidrag for spildevand 2021

Gældende pr. 01.01.2021 – 31.12.2021

Der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks.

Regn- og spildevand:                                                                                                             

Boligenhed, pr. stk.                                                                                kr. 51.750,24 ekskl. moms                

Erhvervsejendomme, pr. påbegyndt 800 m2 grundareal                        kr. 51.750,24 ekskl. moms                

Spildevand alene:                                                                                                                                        

Boligenhed, pr. stk.                                                                               kr. 31.050,14 ekskl. moms                

Erhvervsejendomme, pr. påbegyndt 800 m2 grundareal                        kr. 31.050,14 ekskl. moms                

Bundfældningstanke 2021

Der er obligatorisk tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Nyborg Kommune.

Omkostninger til tømningsordningen skal afholdes af de forbrugere som er tilknyttet ordningen.

Bundfældningstanke forud for pile-, nedsivnings-, og sandfilteranlæg samt trix- og septictank:

Betaling for 1 årlig tømning                                                                   kr. 455,00 ekskl. moms                      

Minirenseanlæg etableret før 1. januar 2010:

Betaling for 2 årlige tømninger                                                              kr. 910,00 ekskl. moms                      

Forgæves kørsel pr. gang2)                                                                    kr. 455,00 ekskl. moms                     

Tillæg for tømning udenfor rute                                                             kr. 320,00 ekskl. moms                      

Tillæg for ekstra tankevolumen udover 4 m3 pr. m3                               kr. 100,00 ekskl. moms                     

Tillæg for tømning udenfor normal arbejdstid                                        kr. 550,00 ekskl. moms                     

  1. Hvis to gange forgæves i træk vil sagen overgå som miljøsag til Nyborg Kommune, natur og miljø.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!