Værd at vide om spildevand

Hvad er overløb, kloakseparering og hvorfor kan regnvand være et problem? Se videoen om overløb her:

NFS Spildevand A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S.

NFS Spildevand A/S aftager spildevand fra ca. 13.300 husstande og alle virksomheder i byområder samt varetager tømningsordning for ca. 1.095 bundfældningstanke i det åbne land (f.eks. trix- og septiktanke).

Ca. 10% af spildevandet kommer fra industri og de resterende 90% fra private husstande, kommunale institutioner samt handels- og servicefag.

Kloaksystemet består af ca. 703 km hoved- og stikledninger, 128 større pumpestationer,706 mini pumpestationer, 85 overløbsbygværker og 52 regn- og sparebassiner.

Foto af grøn fisk ved kloakrist

Når vi arbejder i kloakken


Ved spuling af kloakker kan der opstå gener for beboerne i de berørte områder. For at mindske disse kan du selv gøre en lille indsats.
Når kloakledninger spules, kan der opstå et tryk i ledningerne. Har du en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.
Indendørs undgås lugtgener og vand på gulvet ved at afdække alle gulvafløb og toiletter, så trykket ikke presser vandet op fra vandlåsene.

Brug f.eks. gulvklude eller gamle håndklæder til afdækning og hold det på plads ved at sætte en tung genstand på det nedslåede toiletsæde og placer f.eks. et bundt gamle aviser på gulvafløbene.


Det kan ske at vandlåsene tømmes for vand og lugtgener opstår. Sørg for at vandlåsene fyldes igen ved at trække et par gange i toiletterne og ved at efterfylde gulvafløb samt lade vandhaner løbe et par minutter.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NFS Spildevand A/S eller entreprenørens medarbejdere på stedet, hvis du har spørgsmål.


Alternativ til separatkloakering


Den traditionelle kloakseparering er typisk vha. en ledning til regnvand samt en til spildevand. Et alternativ for dette er en lokal regnvandshåndtering, også kaldet LAR.

Genbrug af regnvand

Strømpeforinger

Ved strømpeforing renoveres kloakledningerne indefra. Herved undgås opgravning og generne minimeres for beboere og trafikanter.
Helt uden gener er det dog ikke, men med en lille indsats kan du selv afhjælpe dem.

Som strømpeforingen hærder kan der forekomme en karakteristisk plastlugt. Sørg for god udluftning og fyld vand i alle afløb, hvis der opstår lugtproblemer.

Før strømpeforingen udføres spules kloakledningerne. Følg rådene om kloakspuling her, for at undgå lugtgener og vand på gulvet.

I forbindelse med strømpeforingen bedes du begrænse dit vandforbrug.

Kloakseparering

Når den offentlige del af kloaksystemet bliver renoveret, udføres det som regel som kloakseparering, hvor spildevandet holdes adskilt fra regnvandet.

Ved at have én ledning til spildevand og én til regnvand er det kun spildevandet, der skal renses på renseanlægget, da regnvandet ledes retur til naturen via sit eget system.

På den måde kan renseanlægget rense spildevandet mere effektivt og samtidig reducere energiforbruget, da det modtager mindre mængder vand, når regnvandet ikke ledes dertil.

Med kloakseparering bliver risikoen for oversvømmelse i kældre og store mængder vand på veje og pladser nedsat ved kraftige regnskyl. Ligeledes er det kun regnvand, der kan løbe over fra kloaksystemet og ud i naturen.

Grønne fisk

NFS Spildevand A/S har markeret enkelte af de kloakriste der er separatkloakeret, og leder regnvandet fra veje, tage og fliser til det nærmeste vandløb eller i havet.

Markeringen af risten er vigtig, for at undgå at kemikalier, olie og sæbe fra autovask ender ude i naturen.

Læs pressemeddelelsen om de grønne fisk her

Se videoen om fisk og regnvand:

Rensning af spildevand

NFS Spildevand har 3 renseanlæg.

Det rensede spildevand skal have en kvalitet, der sikrer en så begrænset påvirkning af recipienterne som muligt, og som minimum sikre overholdelse af de til enhver tid gældende udlederkrav. Det tilstræbes at spildevandsslammet som udgangspunkt opnår en kvalitet som sikrer mindst mulig gener ved anden bortskaffelse. Der skal opnås en renseanlægsstruktur, der miljømæssigt og økonomisk er bedst mulig. Spildevandet og en del regnvand fra de kloakerede ejendomme i Nyborg Kommune ledes til et af de 3 renseanlæg i kommunen: Nyborg renseanlæg modtager slam fra Kløverhage og Ørbæk renseanlæg. Slammet pumpes på rådnetanken for at opnå energiudnyttelse af slammet og reducere den slammængde som skal presses og køres til forbrænding.

Vejbrønde og stikledninger

Vejens ejer har ansvaret for vedligeholdelse. I Nyborg Kommune er det “Veje, park, natur og Nyborg Marina”, der står for renholdelsen af rendestensbrøndene på offentlig vej. Hvor det er private veje, står grundejerforeningen for det.

Oplever du vand på vejen eller en tilstoppet vejbrønd, kan du kontakte “Veje, park, natur og Nyborg Marina” på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller på tlf.: 63 33 71 50.

Køkkenkværne

Det er ikke tilladt at montere køkkenkværne i afløbssystemet i Nyborg Kommune.

Anvendelse af køkkenkværne som findeler madaffaldet og leder det til kloakken sammen med det øvrige spildevand er ikke tilladt iht. Nyborg Kommunes spildevandsplan.

NFS skal sikre driftssikkerhed for kloakledninger og forebygge gener, herunder lugt. Affald fra køkkenkværne i spildevandet, kan volde problemer for driften.

Vandlåse

En vandlås har til formål at forhindre kloaklugt i at trænge ind i boligen. Hvis der ikke jævnligt hældes vand i en vandlås, vil vandet fordampe, og der vil være fri adgang for ildelugtende kloaklugt.

Med tiden bliver der i en vandlås afsat bl.a. hår, fedt og sæberester. Dette kan tilstoppe vandlåsen og udvikle ildelugtende gasser. Det er derfor nødvendigt at rense en vandlås jævnligt.

Rensningen kan forgå kemisk ved hjælp af afløbsrens, eller mere miljørigtigt, ved at adskille vandlåsen og vaske den. Vandlåse i gulvafløb kan være lidt vanskelige at rengøre uden brug af afløbsrens, men det kan lade sig gøre.

Hvis der tabes en ring eller ørering i afløbet, kan man være heldig, at den bliver liggende i bunden af vandlåsen.

Så hvordan du vedligeholder din vandlås på Bolius: https://www.bolius.dk/vedligeholdelse-af-afloeb-18468

Tagbrønde

Tagbrønde er som regel placeret ved nedløbet fra tagrenderne.

Tagbrønde skal jævnligt renses for ikke at tilstoppe. I bunden af brønden opsamles kviste, blade, mos og lignende.

Ved cementstentage vil der samle sig en del sand i tagbrønden. Hvis brønden ikke renses, vil afgangsrøret til kloakken sandsynligvis stoppe til med tiden. Det er derfor vigtigt at tømme tagbrønden for sand og slam mindst 1 gang årligt.

Se hvordan du vedligeholder dine tagbrønde på Bolius: https://www.bolius.dk/tjek-husets-broende-og-undgaa-vandskader-18324

Vand i kælderen

Hvis der jævnligt forekommer oversvømmelse af kælderen, som følge af indtrængende kloakvand, kan der sandsynligvis gøres noget for at forhindre dette.

Det er husejerens egen pligt at sikre sin kælder mod opstuvning. Det er i mange tilfælde muligt at montere en højtvandslukke i afløbet.

Højtvandslukken fungerer som en envejs-ventil, d.v.s. at der kun kan løbe vand ud af afløbet og ikke ind. Har man installeret en højtvandslukke, er det vigtigt at denne renses og efterses engang i mellem, for at være sikker på at den virker, når der er brug for det. Dette er ejerens ansvar.

Højtvandslukken installeres på ejers regning af en autoriseret kloakmester.

Se hvordan du kan undgå vand i kælderen på Bolius: https://www.bolius.dk/saadan-forebygger-du-vandskade-i-kaelderen-17887

Rotter

Anmeld rotter

Har du konstateret rotter på din bopæl, skal du straks anmelde det til Nyborg Kommune.
Herefter får du besøg af kommunens rottebekæmper.

Bekæmpelse af rotter er betalt over ejendomsskatten

Anmeld rotter online her:

Skån kloakken for kemi

Når den offentlige del af kloaksystemet bliver renoveret, udføres det som regel som kloakseparering, hvor spildevandet holdes adskilt fra regnvandet.

Ved at have én ledning til spildevand og én til regnvand, er det kun spildevandet, der skal renses på renseanlægget, da regnvandet ledes retur til naturen via sit eget system. Derfor er det meget vigtigt, at man ikke hælder kemikalier i regnvandsristene ude i vejen.

Oplever du forurening i naturen, søer eller vandløb som f.eks. olie på vandet, kraftig lugt fra kemikalier eller døde fisk og fugle, kan det være til fare for mennesker, vandmiljøer eller natur.

Ved forurening i naturen – ring til alarmcentralen på 112.

Alarmering via alarmcentralen vil øjeblikkelig orienterer miljøvagten, der om nødvendigt rykker ud, sammen med kommunens øvrige beredskab.

Ved ikke-akutte miljøuheld kan Nyborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling kontaktes.
Det kan ske på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk  eller i åbningstiden på tlf. 6333 7156 / 6333 7154.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!