Slamsugning og spuling

Hvornår får jeg tømt min bundfældningstank?

Se hvornår vi tømmer din bundfældningstank og hvornår den blev tømt sidst.


Slamsugning

Ved spuling af kloakker kan der opstå gener for beboerne i de berørte områder.

For at mindske disse kan du selv gøre en lille indsats:

Når kloakledninger spules, kan der opstå et tryk i ledningerne. Har du en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

Indendørs undgås lugtgener og vand på gulvet ved at afdække alle gulvafløb og toiletter, så trykket ikke presser vandet op fra vandlåsene. Brug f.eks. gulvklude eller gamle håndklæder til afdækning og hold det på plads ved at sætte en tung genstand på det nedslåede toiletsæde og placer f.eks. et bundt gamle aviser på gulvafløbene.

Det kan ske at vandlåsene tømmes for vand og lugtgener opstår. Sørg for at vandlåsene fyldes igen ved at trække et par gange i toiletterne  og ved at efterfylde gulvafløb samt lade vandhaner løbe et par minutter.


Bundfældningstanke

Bundfældningstanke, deres placering og adgangsforhold


Det påhviler ejere af bundfældningstanke at overholde følgende:

  • Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tømningen kan foregå uhindret.
  • Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.
  • Det forudsættes, at afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej ikke overstiger 50 m.
  • Private veje skal være kørefaste og kunne give uhindret adgang til tanken.


Afstande

  • Hegn og porte skal være åbne. Løse hunde skal holdes væk.
  • Tankdækslet skal være i eller over terrænhøjde eller gravet frit i forbindelse med tømning.
  • Dækslet kan være af beton, jern, letmetal, plast eller glasfiber.
  • Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanedæksler må vægten maksimalt være 25 kg.
  • Ved kørebanedæksler må vægten på dækslet max. være 50 kg og dækslet skal være placeret i terrænhøjde.
Bundfældningstank tegning


Bundfældningstanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør, nødvendige skillerum og eventuelle pumper med tilhørende installationer være i orden.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!