Fjernvarmebestemmelser

Se aktuelle fjernvarmebestemmelser her.

Ovenstående er de aktuelt gældende bestemmelser. Bemærk venligst, at bestemmelserne åbner i et nyt vindue ved tryk på knappen.

Nye bestemmelser – gældende fra 1. januar 2024

D. 1. januar 2024 træder der nye fjernvarmebestemmelser i kraft. De nye fjernvarmebestemmelser kan læses via. de to knapper nedenfor.

Bemærk venligst, at bestemmelserne åbner i et nyt vindue ved tryk på knappen. Disse bestemmelser er gældende fra d. 1. januar 2024.


Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

  1. udgave, gældende fra 1. juli 2019

Gyldighedsområde og definitioner m.v.


1.1 Nyborg Forsyning og kunden

Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem NFS Varme A/S, Gasværksvej 2, 5800 Nyborg, CVR nr. 29826641 og EJEREN af ejendommen.
Efterfølgende benævnes NFS Varme A/S som Nyborg Forsyning. EJEREN af en ejendom og LEJERE med et direkte kundeforhold benævnes KUNDEN. Ejeren af ejendommen er benævnt EJEREN, hvor aftaleforholdet til NYBORG FORSYNING juridisk adskiller sig fra det forhold en LEJER har til NYBORG FORSYNING eller hvor LEJERENS forhold til EJEREN omhandles i teksten.

1.2 Direkte kundeforhold
Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte KUNDE findes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af NYBORG FORSYNING, skal betaling for varme – på EJERENS anmodning – ske i et direkte kundeforhold mellem NYBORG FORSYNING og KUNDEN, uanset om KUNDEN er EJER eller LEJER.
Hæftelse for betaling af LEJERENS løbende betalinger kan ikke pålægges EJEREN. LEJEREN hæfter for al betaling af varme og faste udgifter, indtil LEJEREN eller EJEREN har meddelt NYBORG FORSYNING, jf. afsnit 2.17, at vedkommendes aftale med NYBORG FORSYNING ophører. Herefter indtræder en ny LEJER eller EJEREN i aftalen med NYBORG FORSYNING.
Øvrige leveringsforhold – herunder lejeaftalen – mellem en EJER og dennes LEJER er NYBORG FORSYNING uvedkommende.

1.3 Det retlige forhold mellem Nyborg Forsyning og KUNDEN
Aftalegrundlaget mellem NYBORG FORSYNING og KUNDEN er fastlagt i:
• Almindelige bestemmelser
• Tekniske bestemmelser
• Betalingsbetingelser m.m. vedrørende leverancer af fjernvarme, vand spildevand og renovation fra Nyborg Forsyning og Service A/S
• Takstblad
• Aftale om Fjernvarme/tilbud
• Velkomstbrev
• Privatlivspolitik

1.4 Velkomstbrev

I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender NYBORG FORSYNING et ”Velkomstbrev” til KUNDEN med oplysning om KUNDENS indtræden i aftaleforholdet.

Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.2 Anmodning om tilslutning
Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til NYBORG FORSYNING af EJEREN af ejendommen.

2.3 Plads og adgang til de tekniske installationer
KUNDEN stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement mv. Der må sikres NYBORG FORSYNING let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse af anlægsdele, så en eventuel senere udskiftning kan foretages uden bygningsmæssige problemer.

2.4 Ændring af de tekniske installationer

Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på EJERENS foranledning, og om-kostningerne hertil påhviler EJEREN.

2.5 Forsyning af ejendomme
NYBORG FORSYNING er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder mv. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

Hvis der træffes særlige aftaler af teknisk eller økonomisk karakter, kan der tinglyses en deklaration, såfremt en af parterne ønsker dette. NYBORG FORSYNING foranlediger og bekoster dette.

Normalt betales der ikke erstatning i forbindelse med tinglysning af deklaration. Dette kan dog fraviges i enkelte tilfælde.
NYBORG FORSYNING etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. NYBORG FORSYNING er ansvarligt for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor NYBORG FORSYNING til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan NYBORG FORSYNING anmode kommunen om at anvende ekspropriations¬reglerne i varmeforsyningsloven.

Ledningsnettet må ikke fjernes eller flyttes af andre end NYBORG FORSYNING.

Hvis der opstår en skade på ledningsnettet, skal KUNDEN kontakte NYBORG FORSYNING og dernæst anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab.

2.6 Tilslutningsbidrag
EJEREN betaler tilslutningsbidrag, jf. NYBORG FORSYNINGS takstblad, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Tilslutningsbidraget består af anlægsbidrag, stikledningssbidrag, investeringsbidrag og/eller evt. byggemodningsbidrag jf. nedenstående.
Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter de takster, der er gældende på det tidspunkt, hvor en aftale om tilslutning underskrives.
Bidraget skal betales inden stikledningen etableres.
Der skal i alle tilfælde – uanset om der suppleres med anden opvarmning – betales tilslutningsbidrag og fast årligt bidrag i fuldt omfang af alle bygningsdele, der opvarmes med fjernvarme.
For boliger betales der efter opvarmet areal i henhold til BBR, og for erhverv betales der for opvarmet areal med fjernvarme i henhold til BBR.

2.7 Anlægs- og investeringsbidrag
Beregning af anlægs- og investeringsbidragets størrelse foretages af NYBORG FORSYNING. På NYBORG FORSYNINGS foranledning skal EJEREN meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af disse bidrag.
Anlægs- og investeringsbidraget dækker EJERENS forholdsmæssige andel af de omkostninger NYBORG FORSYNING har anvendt til etablering af produktionsanlæg og hovedledninger.

2.8 Ændringer af betydning for anlægs- og investeringsbidraget

Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af anlægs- og investeringsbidraget, har EJEREN pligt til, inden ændringen, skriftligt at meddele dette til NYBORG FORSYNING. I sådanne tilfælde kan NYBORG FORSYNING opkræve supplerende anlægs- og investeringsbidrag. NYBORG FORSYNING forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

2.9 Stikledning/stikledningsbidrag
Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hoved-haner, benævnes i det følgende som “stikledningen”.

EJERENS betaling for etablering af stikledningen fremgår af NYBORG FORSYNINGS takstblad. Den faste del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den variable del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen, målt i tracéet, fra ejendommens skel og ind til hovedhaner i ejendommen.

NYBORG FORSYNING fastsætter stikledningens placering efter aftale med EJEREN under hensyntagen til tekniske forhold.
I forbindelse med fastsættelse af stikledningens placering har EJEREN pligt til at oplyse om eventuelle interne ledningers placering på grunden samt at oplyse om eventuelle skjulte installationer, inden gennemboring af sokkel/gulv/væg foretages.
NYBORG FORSYNING påtager sig ikke erstatningspligt i forbindelse med eventuelle beskadigelser på installationer, der ikke er oplyst om.
Bidraget skal betales inden stikledningen etableres.

2.10 Afslutning af stikledningen
Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.
Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af NYBORG FORSYNING.

2.11 Etablering af fælles stikledning
NYBORG FORSYNING kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis NYBORG FORSYNING finder det hensigtsmæssigt.

2.12 Byggemodningsbidrag

I forbindelse med nye udstykninger opkræves der byggemodningsbidrag. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre NYBORG FORSYNINGS faktiske omkostninger til etablering af distributionsnet i udstykningsområdet. Opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af NYBORG FORSYNINGS takstblad og skal betales af udstykkeren inden etablering af distributionsnettet.
Der skal ikke betales investeringsbidrag, hvis der er betalt byggemodningsbidrag.

2.13 Ændringer af bygninger og terræn
Det er ikke tilladt at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang.
Må KUNDEN nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for KUNDENS regning.
Det er KUNDENS ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etableringen opfylder de almindelige og tekniske leveringsbestemmelser for NYBORG FORSYNING.
Giver forhold hos KUNDEN anledning til afbrydelse, ændring eller flytning af stikledningen, udføres arbejdet af NYBORG FORSYNING efter aftale med KUNDEN og for KUNDENS regning, jf. 2.10.

2.14 Forøget varmebehov
Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af NYBORG FORSYNING efter nærmere aftale med KUNDEN. De faktiske udgifter hertil betales af KUNDEN.

2.15 Reparation af ledningsnettet
NYBORG FORSYNING har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en KUNDES ejendom.
Efter udførte anlægs og reparationsarbejder foretager NYBORG FORSYNING retablering i henhold til “Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering” og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

2.16 Ejerskifte
Ejerskifte skal meddeles NYBORG FORSYNING. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles NYBORG FORSYNING senest 8 dage før ejerskifte. Nyborg Forsyning foretager aflæsningen ved hjælp af fjernaflæsning.

Den hidtidige EJER er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye EJER.

Den hidtidige EJER skal drage omsorg for, at den nye EJER indtræder i den hidtidige EJERS forpligtelser over for NYBORG FORSYNING med de rettigheder og pligter, der følger af NYBORG FORSYNINGS vedtægter, almindelige leveringsbestemmelser mv.

2.17 Lejerskifte
Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles NYBORG FORSYNING. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles NYBORG FORSYNING senest 8 dage, før aflæsning ønskes foretaget.
Den hidtidige LEJER er altid forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til NYBORG FORSYNINGS opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. NYBORG FORSYNING fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye LEJER.
I tilfælde af at LEJEREN ikke har meddelt sin fraflytning til NYBORG FORSYNING, har NYBORG FORSYNING ret til at opkræve for varmebetaling fra datoen for modtagelse af LEJERENS meddelelse om flytning + 8 dage.
Hvis NYBORG FORSYNING ikke modtager meddelelse om ny LEJER, er EJEREN forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil NYBORG FORSYNING har modtaget meddelelse om ny LEJER. EJEREN modtager et velkomstbrev med underretning herom.

2.18 Leveringsbestemmelser
Gældende leveringsbestemmelser, betalingsbetingelser m.m. vedrørende leverancer af fjernvarme, vand, spildevand og renovation og takstblad kan downloades på www.nfs.as eller rekvireres ved henvendelse til NYBORG FORSYNING.

2.19 Udtrædelsesfrister
EJEREN har ret til at opsige leveringsforholdet med en måneds varsel.

2.20 Udtrædelsesvilkår
På udtrædelsestidspunktet har EJEREN pligt til at betale:
a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
b) Eventuelt skyldige bidrag.
c) Alle omkostninger ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen samt nedtagning af måler og andet tilhørende NYBORG FORSYNING.
d) NYBORG FORSYNINGS omkostninger ved eventuel fjernelse af NYBORG FORSYNINGS ledninger på den udtrædendes ejendom.

2.21 Nyborg Forsynings formue
En udtrædende EJER har ikke krav på nogen andel af NYBORG FORSYNINGS formue.

2.22 Ledningsnettet kan blive liggende

Hvis leveringsforholdet ophører, har NYBORG FORSYNING efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes af kommunen.

2.23 Midlertidigt ophør af varmeaftag
I tilfælde af at en ejendom ikke rent fysisk kan forsynes med fjernvarme grundet nedrivning, større ombygning, brand eller anden større skade, kan der indgås aftale om, at betaling af den faste afgift stilles i bero i en angiven periode.
Såfremt KUNDEN ikke inden for den aftalte periode igen påbegynder at aftage varme, vil NYBORG FORSYNING betragte KUNDEN/EJEREN som værende udtrådt.
Betaling af fast afgift kan, medmindre helt særlige forehold foreligger, som udgangspunkt maksimalt stilles i bero for en periode af et år.

Drift og vedligeholdelse af anlæg


3.1 Varmelevering
Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af NYBORG FORSYNING kan reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet, jf. “Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering”.

3.2 Brug af fjernvarmevand
Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. KUNDEN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.

3.3 Varmeinstallation
Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer, respektive varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges, således at fjernvarmevandet afkøles i henhold til “Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering”.

3.4 Varmeinstallationens stand

KUNDEN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering.
Såfremt KUNDEN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, så der derved påføres NYBORG FORSYNING tab eller ulemper, og KUNDEN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er NYBORG FORSYNING berettiget til at bringe forholdene i orden for KUNDENS regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

3.5 Autoriseret VVS-installatør

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS installatør.

3.6 Opretholdelse af forsyningen

NYBORG FORSYNING har pligt til at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumop¬varmning og fremstilling af varmt brugsvand. NYBORG FORSYNING forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at afbryde forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, lednings¬ændringer og reparatio¬ner.
Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.
I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og NYBORG FORSYNING er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er NYBORG FORSYNING ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra NYBORG FORSYNINGS side. Erhvervs¬drivende opfordres derfor til at tegne driftstabsfor¬sikring.

3.7 Force Majeure

NYBORG FORSYNING påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for NYBORG FORSYNINGS kontrol.

NYBORG FORSYNING fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8 Adgang til varmeanlæg

NYBORG FORSYNINGS personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning samt afbrydelse.
3.9 Beskadigelse af Nyborg Forsynings ejendom
KUNDEN er – såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side – ansvarlig for beskadigelse af NYBORG FORSYNINGS ejendom, jf. dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning.
3.10 Ændring af leveringskonditioner
NYBORG FORSYNING er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.
Leveringsændringer skal meddeles både til LEJERE med direkte kundeforhold og til EJEREN med et varsel, jf. 8.3.
Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende EJEREN, påhviler udgifterne hertil denne.
Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal EJEREN være berettiget til at udtræde af NYBORG FORSYNING, uden at der derved skal betales udtrædelses-godtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

Tariffer


4.1 Tariffer

NYBORG FORSYNING udarbejder tariffer, og opkræver bidrag, efter gældende regler på forsyningsområdet. Tarifferne vil til enhver tid fremgå af NYBORG FORSYNINGS takstblad.

4.2 BBR-registret
Umiddelbart efter at tilslutningen til fjernvarme har fundet sted, anmelder NYBORG FORSYNING det til kommunens bygnings- og boligregister (BBR), at ejendommens opvarmningsform er ændret til fjernvarme.
De oplysninger, der er registreret i BBR, anvendes bl.a. som grundlag for den faste afgift/effektbidraget, som indgår i fjernvarmetaksten.
EJEREN er ansvarlig for, at de til enhver tid i BBR registrerede oplysninger er korrekte.

4.3 Meddelelser af ændringer
Hvis der i ejendommen foretages ændringer, som har indflydelse på beregning af dele af tilslutningsbidraget og de årlige driftsbidrag, herunder effektbidraget, har KUNDEN pligt til at meddele dette til NYBORG FORSYNING.
KUNDEN har i øvrig pligt til straks at give NYBORG FORSYNING meddelelse om enhver ændring, der har betydning for aftaleforholdet.

4.4 Takstbladet

NYBORG FORSYNINGS takstblad er offentligt tilgængeligt på NYBORG FORSYNINGS hjemmeside www.nfs.as eller kan rekvireres ved henvendelse til NYBORG FORSYNING.
NYBORG FORSYNING er forpligtet til at oplyse såvel EJER som LEJER med direkte kundeforhold om tariffer, om ændringer af disse samt om ændring af opkrævningsperiode.

Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning


5.1 Levering og placering af måleudstyr

NYBORG FORSYNING leverer det for afregning mellem KUNDE og SELSKAB nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.
KUNDEN betaler evt. elforbrug til måleudstyr.

5.2 Ejerforhold
Hovedmålere ejes og vedligeholdes af NYBORG FORSYNING. NYBORG FORSYNING er i øvrigt berettiget til at udskifte og flytte hovedmålere, når det findes påkrævet. Flytning af hovedmåler skal aftales med KUNDEN.
KUNDEN er erstatningsansvarlig over for NYBORG FORSYNING i tilfælde, hvor måleren beskadiges eller ødelægges af KUNDEN.

5.3 Flytning af hovedmålere
Uden NYBORG FORSYNINGS godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af NYBORG FORSYNINGS personale eller af personer bemyndiget dertil af NYBORG FORSYNING.
Hvis en måler ved en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, så kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er NYBORG FORSYNING berettiget til at kræve måleren flyttet for KUNDENS regning.

5.4 Bimåler
Såfremt en KUNDE opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette NYBORG FORSYNING uvedkommende.

5.5 Aflæsning af målere
Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere ved hjælp af fjernaflæsning.
KUNDEN accepterer, at der foretages hyppige/løbende aflæsninger uden efterfølgende afregning. Sådanne aflæsninger sker udelukkende for afklaring af forhold vedrørende NYBORG FORSYNINGS drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og kundeservice.

5.6 Aflæsning
NYBORG FORSYNING foretager aflæsning, ved hjælp af fjernaflæsning, til årsskiftet til brug for årsafregningen.

5.7 Beskadigelse af måler

Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt KUNDEN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.8 Afprøvning af måler

NYBORG FORSYNING er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre måleraf¬prøvning, ligesom KUNDEN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til NYBORG FORSYNING kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf. 5.11.

5.9 Hovedmålerens maksimale afvigelse

Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i “Tekniske bestemmelser for fjernvarmele-vering” fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af NYBORG FORSYNING fastsatte afvigelser.
Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af NYBORG FORSYNING, og afregning med KUNDEN reguleres.

5.10 Fejl ved hovedmåler skal meldes
Såfremt KUNDEN har formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er KUNDEN forpligtet til omgående at underrette NYBORG FORSYNING herom.

5.11 Tyveri

En brudt plombe, eller anden form for indgriben i måleren eller dennes installation, kan blive anmeldt til politiet som forsøg på tyveri af varme og kan medføre en skønnet efterregulering.
Dette gælder også tilslutning af varmeinstallation uden måler.

Betaling m.v.


6.1 Betalingsbetingelser
Der henvises til ”Betalingsbetingelser m.m. vedrørende leverancer af fjernvarme, vand, spildevand og renovation” fra Nyborg Forsyning & Service A/S”.

6.2 Afregning af fjernvarmeforbrug
Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop mv., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget. NYBORG FORSYNING er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

Tilsyns – og klagemyndighed m.v.


7.1 Ankenævnet på Energiområdet – Det alternative tvistløsningsorgan
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk
Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.
Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod Nyborg Forsyning, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

7.2 Forsyningstilsynet
Forsyningstilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.
Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 54 00
www.forsyningstilsynet.dk
post@forsyningstilsynet.dk 7.3 Energiklagenævnet

Når Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse, kan KUNDEN inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 33 95 57 85
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

7.4 EU’s klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af klage skal du angive Nyborg Forsynings e-mailadresse nfs@nfs.as

7.5 Datatilsynet
Nyborg Forsyning behandler kunders, leverandørers og ansattes m.v. personoplysninger i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.
Nyborg Forsynings privatlivspolitik kan hentes på www.nfs.as , og der kan stilles spørgsmål til vores behandling af personoplysninger m.m.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Datatilsynet kan også kontaktes på tlf. 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk

Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne


8.1 Ikrafttræden

Nærværende “Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering” er vedtaget af:
NFS Varme A/S’ bestyrelse den 9. april 2019, med gyldighed fra den 1. juli 2019 og anmeldt til Forsyningstilsynet.
Bestemmelserne erstatter ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” vedtaget af NFS Varme A/S’ bestyrelse den 9. december 2014.

8.2 Ændringer

NYBORG FORSYNING er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

8.3 Meddelelse om ændringer

Meddelelse om ændringer af ”Vedtægter”, ”Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering”,
”Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Takstblad” sker ved direkte henvendelse til EJER/LEJER. Meddelelse herom oplyses i forbindelse med fakturering af forbrugsafgifter.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!