Betalingsbetingelser

Læs alt om betalingsfrister, gebyrer, aflæsning og andre vigtige informationer om dine regninger

Betalingsbetingelser

Hos Nyborg Forsyning og Service A/S betaler man for sit forbrug fire gange om året:
Når vi udsender årsafregning samt 1. aconto til betaling 1. april samt 2. aconto til betaling 1. juli samt 3. aconto til betaling 1. oktober og 4. aconto til betaling 2. januar.
Renovation betaler man to gange om året: Når vi udsender afregning med betaling til 1. marts og 1. september.

I tilfælde af regninger uden for de faste årlige betalinger – eksempelvis i tilfælde af flytning mv. – kan du finde information om betalingsbetingelser og forfaldsdato på selve regningen/betalingsaftalen.


Hæftelse

Kunden hæfter for betaling fra tilmeldingsdagen, og indtil der meddeles afmelding, eller ny kunde tilmeldes.
Læs mere om flytning her


Fakturering og betalingsfrister

Betaling af fjernvarme, vand og spildevand opkræves af Nyborg Forsyning & Service A/S, som udsender samlefaktura for:

  • NFS Varme A/S
  • NFS Vand A/S
  • NFS Spildevand A/S

Sidste rettidige betalingsdato er anført på regningen.

Forbrugsperioden for acontoafregnede kunder løber fra 1. januar til 31. december. Det beregnede årsforbrug opkræves i 4 rater:

1. rate: 1/1 – 31/3 Sidste rettidige indbetaling 1. april

2. rate: 1/4 – 30/6 Sidste rettidige indbetaling 1. juli

3. rate: 1/7 – 30/9 Sidste rettidige indbetaling 1. oktober

4. rate: 1/10 – 31/12 Sidste rettidige indbetaling 1. januar

Opkrævning af vandafledningsbidrag i tidligere Ørbæk Kommune sker i 2 rater:

1. rate: 1/1 – 30/6 Sidste rettidige indbetaling 1. april

2. rate: 1/7 – 31/12 Sidste rettidige indbetaling 1. oktober

Nyborg Forsyning & Service A/S opkræver betaling for renovation.
Forbrugsperioden for renovationskunder løber fra 1. januar til 31. december. Der opkræves 2 rater:

1. rate: 1/1 – 30/6 Sidste rettidige indbetaling 1. marts

2. rate: 1/7 – 31/12 Sidste rettidige indbetaling 1. september

Opkrævning af virksomhedsbidrag for renovationsydelser opkræves direkte ved virksomheder 1. gang årligt. Sidste rettidige indbetaling 1. juli.

Såfremt rettidig betalingsdato falder på en lørdag, søn- og eller helligdag udskydes datoen til førstkommende hverdag.


Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling og betaling via MobilePay

Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Nyborg Forsyning og Service A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay.
Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for aftagelse af ydelser fra Nyborg Forsyning og Service A/S koncernen, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter.
Nyborg Forsyning og Service A/S forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.nfs.as

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay

En aftale om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay indebærer, at kundens betaling af ydelser sker ved automatisk overførsel af det forfaldne beløb fra kundens betalingskort til Nyborg Forsyning og Service A/S. Det vil fremgå af din regning, at den betales via automatisk kortbetaling eller MobilePay.

Sikker opbevaring af oplysninger

Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer kortudbyderen/DIBS de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Nyborg Forsyning og Service A/S. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på “Min regning”..

Brugernavn og kodeord

Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen af automatisk kortbetaling, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af adresse, kortoplysninger m.v., er kunden forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på “Min regning”. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at aftale om automatisk kortbetaling ophører.

Kunden har adgang til ”Min regning” med brug af NemID eller kundenummer i kombination med måler- eller fakturanummer.

Ophør af aftale om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay

Aftalen om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay fortsætter, indtil en af parterne ønsker at bringe den til ophør. Aftalen om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay ophører automatisk, hvis der sker mislighold fra kundens side, eller kunden fraflytter forbrugsadressen og derfor får en slutopgørelse for forbrugsadressen.


Behandling af personlige oplysninger

Nyborg Forsyning og Service A/S er forpligtet til at behandle de oplysninger, som kunden afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt.

Personoplysninger vil alene blive behandlet af Nyborg Forsyning og Service A/S i relation til kundeforholdet mellem kunden og Nyborg Forsyning og Service A/S. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra kunden. De oplysninger, Nyborg Forsyning og Service A/S har registreret om kunden, vil være tilgængelige for kunden ved henvendelse til Nyborg Forsyning og Service A/S.
Læs mere om vores privatlivspolitik her


Årsopgørelse og aflæsning for acontoafregnede kunder

Årsopgørelsen udfærdiges på grundlag af selvaflæsning. Primo december udsendes selvaflæsningskort til alle acontoafregnede kunder. Selvaflæsning foretages ved aflæsning af målere og indsendelse af selvaflæsningskort, brug af servicetelefon eller ved indtastning via internettet.
Såfremt kunder ikke foretager selvaflæsning forbeholder Nyborg Forsyning & Service A/S sig ret til at foretage et skøn over forbruget.
Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. rate for efterfølgende forbrugsår. Såfremt årsreguleringen overstiger 1. rate udbetales nettobeløbet via NemKonto.


Fraflytning og flytteafregning

Ved fraflytning skal kunden give meddelelse om fraflytningstidspunkt samt evt. målervisninger, hvor hæftelse for forbrugsstedet ophører, se gældende leveringsbestemmelser:
Leveringsbestemmelser NFS VAND
Leveringsbestemmelser NFS VARME

Aflæsning accepteres, såfremt tilflytter og fraflytter begge skriftligt har accepteret visningerne. Kunden modtager herefter flytteafregning. Saldo i kundens favør afregnes via NemKonto. Sidste rettidig betalingsdato for saldo i selskabets favør er anført på regningen.


Byggemodning

Byggemodningsbidraget i udstykningsområder betales til Nyborg Forsyning & Service A/S af grundejer, som selv fordeler udgiften på de enkelte grunde sammen med øvrige byggemodningsudgifter.
Byggemodningsbidraget er efter regning og betaling sker forud når tilbud er accepteret. For spildevands vedkommende dog først når tilslutningsmulighed foreligger.


Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens officeille udlånsrente +8%.

Såfremt en del af tidligere leverancer henstår som forfalden saldo, ændres betalingsbetingelsen til “netto kontant”, ensbetydende med at en ny faktura skal betales straks, med mindre der er indgået betalingsaftale.

Såfremt betaling ikke modtages rettidigt udsendes 1. rykker:
Gebyr for 1. rykker opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning.

Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. rykker:
Gebyr for 2. rykker opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning.

Ved fortsat manglende betaling kan leverancen blive afbrudt uden yderligere varsel, ligesom fordringen kan oversendes til SKAT. Samtlige omkostninger i forbindelse med fogedsager og oversendelse til SKAT afholdes af kunden. Gebyr for lukning opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning.

Når restancer med tillæg af påløbne omkostninger er betalt, kan leverancen genoptages.


Gebyrer

Gebyrer inkl. moms:

Gebyr for 1. rykker: kr. 100,00
Gebyr for 2. rykker: kr. 100,00
Lukkegebyr:      kr. 525,00 (ikke momsbelagt)
Åbnegebyr:       kr. 525,00 (ekskl. moms)

De ovenstående bestemmelser og gebyrer er gældende for driftsbidrag for ejendomme, som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug.


Sikkerhedsstillelse

Nyborg Forsyning & Service A/S kan forlange sikkerhedsstillelse, såfremt det skønnes, at der er risiko for tab.
Såfremt fremsat krav fra selskaberne ikke imødekommes kan leverancer afbrydes uden varsel, og eventuelle følgeskader er Nyborg Forsyning & Service A/S uvedkommende.


Betalingsaftale

Efter anmodning fra kunden kan der i ekstraordinære tilfælde indgås betalingsaftale. Aftalen kan som hovedregel kun omfatte én opkrævning.

Indgåelse af betalingsaftale sker ved henvendelse til Nyborg Forsyning & Service A/S tlf.: 63 31 50 00.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!