Priser for vand

Hvad koster vand i Nyborg Kommune?

Leder du efter priser fra tidligere år? Find dem her. Bemærk venligst, at priserne åbner i et nyt vindue ved tryk på knappen.


Om priserne

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som selskaberne har.

Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan også gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. I andre egne kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er desuden store forskelle i, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen.

I tilfælde, hvor vandprisen er steget, kan det ud over den almindelige prisudvikling skyldes en ekstra pålagt skattebyrde til vandselskaberne eller/og investeringer i klimaløsninger.

Sammenligning af Danmarks vandpriser

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har samlet priser på drikkevand fra de 225 selskaber som er omfattet af vandsektorloven.
Priserne kan ses på dette interaktive Danmarkskort, hvor de fremgår sammen med prisen for afledning af spildevand for de pågældende områder.

Udover at vise priserne i m³ og bidrag er de også opgjort som 3 eksempler på, hvor meget en husstand betaler for drikkevand og afledning af spildevand. Eksemplerne er beregnet for et énfamilieshus med hhv. én person, en gennemsnitlig familie på 2,15 personer og en familie med 3 børn.


Betalingsvedtægter

Hæftelse
Kunden hæfter for betaling af leverancer fra tilmeldingsdagen, og indtil der meddeles afmelding, eller ny kunde tilmeldes.

Fakturering og betaling
Betaling for leverancer af fjernvarme, vand og spildevand opkræves af Nyborg Forsyning & Service A/S, som udsender samlefaktura for:
• NFS Varme A/S
• NFS Vand A/S
• NFS Spildevand A/S
Sidste rettidige betalingsdato er anført på regningen.

Forbrugsperioden for acontoafregnede kunder løber fra 1. januar til 31. december. Det beregnede årsforbrug opkræves i 4 rater:

1.rate: 1/1 – 31/3 Sidste rettidige indbetaling 1. april 2. rate: 1/4 – 30/6 Sidste rettidige indbetaling 1. juli 3. rate: 1/7 – 30/9 Sidste rettidige indbetaling 1. oktober 4. rate: 1/10 – 31/12 Sidste rettidige indbetaling 1. januar
Opkrævning af vandafledningsbidrag i tidligere Ørbæk Kommune sker i 2 rater:

2.rate: 1/1 – 30/6 Sidste rettidige indbetaling 1. april 2. rate: 1/7 – 31/12 Sidste rettidige indbetaling 1. oktober
Nyborg Forsyning & Service A/S opkræver betaling for renovation. Forbrugsperioden for renovationskunder løber fra 1. januar til 31. december. Der opkræves 2 rater:

3.rate: 1/1 – 30/6 Sidste rettidige indbetaling 1. marts 2. rate: 1/7 – 31/12 Sidste rettidige indbetaling 1. september
Opkrævning af virksomhedsbidrag for renovationsydelser opkræves direkte ved virksomheder 1. gang årligt. Sidste rettidige indbetaling 1. juli.
Såfremt rettidig betalingsdato falder på en lørdag, søn- og eller helligdag udskydes datoen til førstkommende hverdag.

Årsopgørelse og selvaflæsning for acontoafregnede kunder
Årsopgørelsen af fjernvarme- og -vandforbrug udfærdiges på grundlag af fjernaflæsning. Ved fjernaflæsning skal du som kunde ikke foretage dig noget. Din måler bliver den 1. januar aflæst.

I enkelte tilfælde, hvor det ikke er muligt at foretage fjernaflæsning, sker aflæsningen ved selvaflæsning. Du er kun omfattet af selvaflæsning, såfremt du modtager et selvaflæsningskort. Disse udsendes primo december. Selvaflæsning foretages ved aflæsning af målere og indsendelse af selvaflæsningskort, brug af servicetelefon eller ved indtastning via internettet. Såfremt du har modtaget et selvaflæsningskort og ikke indberetter dit forbrug, forbeholder Nyborg Forsyning & Service A/S sig ret til at foretage et skøn over forbruget.

Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. rate for efterfølgende forbrugsår. Såfremt årsreguleringen overstiger 1. rate udbetales nettobeløbet via NemKonto. Bemærk: Udbetaling via NemKonto kræver at du har givet dit samtykke til Nyborg Forsyning.

Fraflytning og flytteafregning
Ved fraflytning skal kunden give meddelelse om fraflytningstidspunkt samt målervisninger, hvor hæftelse for forbrugsstedet ophører, se gældende leveringsbestemmelser: VAND(/vand/regulativ)og VARME(/varme/almindeligebestemmelser-fjernvarmelevering). Aflæsning accepteres, såfremt tilflytter og fraflytter begge skriftligt har accepteret visningerne. Kunden modtager herefter flytteafregning. Saldo i kundens favør afregnes via NemKonto. Sidste rettidig betalingsdato for saldo i selskabets favør er anført på regningen.

Byggemodning
Byggemodningsbidraget i udstykningsområder betales til Nyborg Forsyning & Service A/S af grundudstykkere, som selv fordeler udgiften på de enkelte grunde sammen med øvrige byggemodningsudgifter. Byggemodningsbidraget er efter regning og betaling sker forud når tilbud er accepteret. For spildevands vedkommende dog først når tilslutningsmulighed foreligger.

Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens udlånsrente +8%. Såfremt en del af tidligere leverancer henstår som forfalden saldo, ændres betalingsbetingelsen til “netto kontant”, ensbetydende med at en ny faktura skal betales straks, med mindre der er indgået betalingsaftale. Såfremt betaling ikke modtages rettidigt udsendes 1. rykker. Gebyr for 1. rykker opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning. Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. rykker. Gebyr for 2. rykker opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning. Ved fortsat manglende betaling kan leverancen blive afbrudt uden yderligere varsel, ligesom fordringen kan oversendes til SKAT. Samtlige omkostninger i forbindelse med fogedsager og oversendelse til SKAT afholdes af kunden. Gebyr for lukning opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning. Når restancer med tillæg af påløbne omkostninger er betalt, kan leverancen genoptages.

Gebyrer
Gebyrer inkl. moms:
Gebyr for 1. rykker: kr. 100,00
Gebyr for 2. rykker: kr. 100,00
Lukkegebyr:      kr. 525,00 (ikke momsbelagt)
Åbnegebyr:       kr. 525,00 (ekskl. moms)

De ovenstående bestemmelser og gebyrer er gældende for driftsbidrag for ejendomme, som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug.

Sikkerhedsstillelse
Nyborg Forsyning & Service A/S kan forlange sikkerhedsstillelse, såfremt det skønnes, at der er risiko for tab.

Betaling
Såfremt fremsat krav fra selskaberne ikke imødekommes kan leverancer afbrydes uden varsel, og eventuelle følgeskader er Nyborg Forsyning & Service A/S uvedkommende.

Betalingsaftale
Efter anmodning fra kunden kan der i ekstraordinære tilfælde indgås betalingsaftale. Aftalen kan som hovedregel kun omfatte én opkrævning. Indgåelse af betalingsaftale sker ved henvendelse til Nyborg Forsyning & Service A/S tlf.: 63 31 50 00.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!