Privatlivspolitik

Som leverandør af vand, fjernvarme, spildevand og renovation til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Denne privatlivspolitik gælder for Nyborg Forsyning & Service efterfølgende benævnt “NFS” samt flg. underliggende selskaber:

• NFS Vand A/S
• NFS Varme A/S
• NFS Spildevand A/S
• NFS Renovation A/S

Politikken gælder desuden for de private vandforsyninger som NFS foretager kundeafregning for.

Dataansvar

Som leverandør af vand, fjernvarme, spildevand og renovation til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

NFS er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Nyborg Forsyning & Service A/S
Gasværksvej 2
5800 Nyborg

Tlf. 63315000
Mail nfs@nfs.as

Website: www. nfs.as
Kontaktperson: Kaj Bech Andersen

Cvr. nr. 25535456
Cvr. nr. NFS Vand A/S 29826870
Cvr. nr. NFS Varme A/S 29826641
Cvr. nr. NFS Spildevand A/S 29826978
Cvr. nr. NFS Renovation A/S 29827079

Vi ønsker at sikre en fair og transparent behandling af personoplysninger
Når vi beder dig om at stille dine oplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke(t) formål.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, personnummer, målernummer, lokationsdata fra internet, mobil, GPS eller kamera for at opfylde vores aftale med dig om levering af forsyningsydelser.

Vi anvender oplysningerne om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt vores kontakt til dig.

Kunder er for nuværende registeret med personnumre. Registreringen er sket af følgende grunde:

  • Udbetaling af tilgodehavende til Nemkonto
  • Anvendelse af selvbetjeningsløsninger via NemId
  • Mulighed for selvbetjening vedr. renovation (bølge 3)
  • Overførsel af tilgodehavender til SKAT
  • Sikre rigtige registrering af kunders bopæl

IT-system ved KMD er under tilretning, således personnumres sidste 4 cifre anonymiseres i de fleste sammenhænge. Der er valgt, at kun enkelte brugere af systemet har adgang til hele personnummeret.

Kunder er løbende, via tekst på regninger og velkomstbreve, blevet gjort opmærksom på, at vi anvender personnumre, men vi har pt. ikke underskrevne samtykkeerklæringer fra den enkelte kunde på, at vi må anvende personnummer.

Brancheorganisationen Danva har, bl.a. på NFS’ vegne, rettet henvendelse til Datatilsynet vedr. anvendelse af personnumre uden at have individuelt samtykke.

Vi afventer denne afklaring og vil tilrette systemer herefter, hvis der er behov.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om at levere forsyningsydelser.
Vi anvender oplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt vores kontakt til dig.

Opfyldelse af din anmodning om produkter og tjenester

Vi har som mål at forbedre vores produkter og tjenester

  • Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger om dig end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan der være en bestemt lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige for at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden retslig forpligtigelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har lovligt grundlag for at indhente dem, som en aftale om levering af forsyningsydelser. Vi oplyser om et sådant grundlag og om vore legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Vi videregiver dine personoplysninger til forretningsmæssige formål

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter til 3. mand m.m.. Vi videregiver dine data til f.eks. samarbejdspartnere eksempelvis IT-firma, som driver vores afregningssystem. Systemet bruges til opkrævning, målerregistrering m.v.. Kommer du i restance med betaling af varme, videresender vi dine oplysninger til SKAT i henhold til lovgivning herom.
Der er indgået databehandleraftale med denne, der sikrer, at data behandles efter gældende regler.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at bliver tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende vil få adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies – Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores cookies og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde et samtykke, se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har, til en hver tid, ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem der modtaget data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Adgangen til oplysninger kan dog være begrænset fa hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om af få rettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Tryk her for at se cookiedeklarationen.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!