Eventuelle strømafbrydelser vil påvirke vand- og spildevandsforsyningen – sådan påvirker det dig

I tilfælde af varslede strømafbrydelser af op til et par timers varig - såkaldte brownouts, kan du på denne side læse om, hvordan du skal forholde dig. En varslet strømafbrydelse vil ramme et geografisk afgrænset område, og potentielt også NFS' vand- og spildevandsanlæg.

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det rammer også vandselskaber, der sikrer forsyningen af drikkevand og/eller håndteringen af spildevand.

Nyborg Forsyning og Services A/S (NFS) forsyningsområde, er der omkring 8.000 husstande i Nyborg By, Vindinge, Kogsbølle, Hjulby samt Nordenhuse, som får drikkevand fra NFS´ vandværker, og 13.500 husstande, som leder deres spildevand ud i det offentlige kloaknet, som NFS har ansvar for.

Vi har her på siden samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for forsyningen, samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger, og hvordan I kan hjælpe hinanden i det område, hvor du bor.

Hvilke strømafbrydelser er der tale om?

Den internationale energikrise i 2022 og 2023 påvirker både forbrugere og virksomheder, og dermed også NFS, på især elforsyningen, som driver f.eks. pumper, vandværk og renseanlæg. Selvom Danmark er godt stillet i energikrisen med relativt høj forsyningssikkerhed, så kan presset på elforsyningen blive meget stort, hvis vi får en meget kold og vindstille periode, hvor forbruget er højt og elproduktionen lav.

Derfor har myndighederne varslet risiko for planlagte strømafbrydelser – såkaldte brownouts – hvis Danmark kommer i en situation, hvor der ikke er strøm nok til at dække hele landets behov. Strømafbrydelserne vil ramme ét område ad gangen i korte perioder, så strømforsyningen kun er lukket lokalt i maksimalt to timer.

Hvordan vil det ramme forsyningen?

En strømafbrydelse vil påvirke meget af det, vi tager for givet i dagligdagen – også forsyningsforhold som dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad.

En strømafbrydelse vil f.eks. ramme vores mange pumper, der flytter vandet hen til eller væk fra dig, samt elektroniske og digitale processer og styresystemer på vandværker og renseanlæg.

Og så vil det kunne ramme vores kommunikationssystemer, så vi ikke kan informere dig som forbruger om driftssituationen.

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:

  • Du ikke har drikkevand i hanen.
  • Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet risikerer i værste fald at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb i boligområder og vandmiljøet (1).
  • Vi som vandselskab ikke kan sende information ud via hjemmeside og sms som ikke nødvendigvis virker under en strømafbrydelse.

(1): “Vandmiljø” dækker dels over vandløb, Nyborg havn og Storebælt.


Hvad kan jeg som forbruger gøre, hvis strømmen bliver afbrudt?

Det allervigtigste råd til alle forbrugere under en strømafbrydelse er om muligt slet ikke at bruge vand, hverken fra vandhanen eller på toilet eller badeværelse. 

På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger og kloakker og hindrer sundhedsfarlige overløb med spildevand til boliger eller vandmiljø, indtil strømmen er tilbage og vores systemer fungerer igen.

Før strømafbrydelsen

En planlagt strømafbrydelse vil ikke nødvendigvis være kendt særligt lang tid i forvejen. Højst dagen før, måske nogle timer i forvejen eller slet ikke.

Hvis det er muligt for os at varsle dig inden en strømafbrydelse, vil vi gøre det via hjemmeside eller sms. Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores sms-service, kan du gøre det her: https://sms-service.dk/nfs

Strømafbrydelser kan dog også ramme kommunikationssystemerne, så vi ikke kan informere digitalt.

Brownouts vil desuden blive meldt bredt ud af relevante myndigheder, så snart en planlagt strømafbrydelse bliver nødvendig, da det vil udgøre en national krisesituation.

Drikkevand

Du skal så vidt muligt undgå at bruge vand under en strømafbrydelse og umiddelbart efter, så systemerne igen kan komme op at køre.

Du bør derfor tappe vand i en flaske eller en større dunk, hvis en strømafbrydelse bliver varslet, så du har til forbrug i nogle timer. Væn dig til at have en flaske vand stående i køleskabet – så har du altid vand, hvis strømmen bliver afbrudt med meget kort eller intet varsel.

Spildevand

Du skal ikke gøre noget for at forberede dit kloaksystem til en strømafbrydelse.

Under strømafbrydelsen

Mens der er strømafbrydelse, er det allervigtigste at undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen i køkkenet og toilet, vaskemaskine, bad osv.

Drikkevand
Lad være med at tænde for vandhanen. Bor du tæt på dit lokale vandværk, kan du godt have vand i hanen. Men bruger du af det, kan du skabe problemer i rørene for andre kunder, der bor langt væk fra vandværket. Det kan også være, at der er vand, men trykket er lavt. Så kort fortalt skal du undgå at bruge vand.

Hjælp gerne din nabo eller andre i lokalområdet, hvis du har tappet i forvejen og kan undvære noget.

Spildevand
Lad så vidt muligt være med at bruge dit toilet eller afløb under en strømafbrydelse. Hæld med andre ord ikke noget i afløbet i vasken eller bruseren og undlad at skylle ud i toilettet.

I spildevandssystemet er pumper med til at sikre, at spildevandet flyttes ind til renseanlæggene. Uden strøm fungerer pumperne ikke, og spildevandet hober sig i bedste fald op i rørene. I værste fald – fx hvis det regner kraftigt samtidig med strømafbrydelsen – kan rørene blive fyldt op, hvilket kan medføre oversvømmelse af kældre og overløb til naturen. Du er dermed med til at passe på din egen og dine naboers sundhed og naturen omkring dig, hvis du undgår at bruge afløbet under en strømafbrydelse.

Efter strømafbrydelsen

Når strømmen vender tilbage, og du får strøm i huset, er der også strøm til vandforsyningen og spildevandshåndteringen.

Vent dog gerne med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken til du har behov for det, så vores systemer ikke bliver unødigt overbelastet.

Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.


 

Vil du vide mere?

Den overordnede indgang til information er www.kriseinformation.dk. Derudover eventuelt Nyborg Kommunes hjemmeside www.nyborg.dk og Nyborg Kommunes Facebookside.

Du kan læse mere om varslede strømafbrydelser på Energistyrelsens hjemmeside på www.ens.dk. Du kan læse mere om vand i kælderen her, og du kan læse mere i foldemenuen nedenfor.

Drikkevand

Du kan opleve et lavere tryk på drikkevandsforsyningen under strømafbrydelser, herudover vil drikkevandsforsyningen ikke være påvirket. Trykket på vandledningen vil normaliseres, når strømmen er tilbage.

NFS forventer at kunne levere drikkevand i Nyborg by. Udenfor Nyborg by kan der ikke leveres vand, da strømafbrydelsen betyder, at der ikke er tryk nok på vandet som følge af at trykforøgere er ude af funktion.

Spildevand

Vores spildevandssystemer vil som udgangspunkt kunne håndtere spildevandet under en strømafbrydelse af op til to timers varighed. Vær dog opmærksom på, at hvis det regner under strømafbrydelsen, kan spildevandssystemerne have svært med at følge med, hvorfor der kan være en øget risiko for oversvømmelser med spildevand på terræn og i kældre.

Det er altid dit ansvar som boligejer at beskytte din kælder. Du kan minimere risikoen for oversvømmelser i kælderen ved at etablere et højtvandslukke. Hvis du vil have en vurdering af din risiko og dine muligheder, skal du tage fat i en autoriseret kloakmester.

Vand i kælderen

Skulle uheldet være ude, og du har fået spildevand i kælderen eller øvrige dele af din bolig, skal du undgå kontakt med vandet, da der kan være spildevand i, hvilket kan gøre dig alvorligt syg.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab mhp. at få skader udbedret.

Hvad kan jeg selv gøre?

Under en strømafbrydelse kan du mindske risikoen for, at afløbssystemet bliver fyldt op med spildevand ved at mindske dit vandforbruget. Undgå at tage bad, vaske op eller på anden vis tømme meget vand ud i afløbssystemet.

Du har som boligejer selv ansvaret for at sikre dit hus. Der vil ved manglende strøm være risiko for opstuvning af spildevand i kælderen og til terræn. Ved regn vil denne risiko være yderligere øget. Du kan beskytte din ejendom ved at etablere et højvandslukke. Kontakt en autoriseret kloakmester for en vurdering af din risiko og dine muligheder.

Hvor længe varer strømafbrydelsen?

NFS har desværre ikke oplysninger om strømafbrydelsens varighed.

Hvad hvis jeg har en samletank til mit spildevand?

Samletanken vil ikke være påvirket af en strømafbrydelse. Hvis du har en husstandspumpe, vil den ikke være i funktion, og det øger risikoen for oversvømmelser med spildevand.

Hvad hvis jeg får vand fra et forbrugerejet vandværk?

Du skal kontakte dit lokale vandværk for oplysninger omkring deres beredskabsplaner.

Er drikkevandet stadig rent?

Ja, drikkevandet er af helt samme kvalitet, som det plejer.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!