Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

5. udgave, gældende fra 1. juli 2019

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Tekniske bestemmelser

Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering for NFS Varme A/S, Gasværksvej 2, 5800 Nyborg CVR nr. 29826641. NFS Varme A/S er efterfølgende benævnt NYBORG FORSYNING.

De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til NYBORG FORSYNINGS ledningsnet samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

1.2 Kunden

Ejeren/ejerne/lejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen og aftager fjernvarme, er i det følgende benævnt KUNDEN. Ejeren af ejendommen er benævnt EJEREN AF EJENDOMMEN.

1.3 Aftalegrundlag

Aftalegrundlaget mellem NYBORG FORSYNING og KUNDEN er fastlagt i:

• Almindelige bestemmelser

• Tekniske bestemmelser

• Betalingsbetingelser m.m. vedrørende leverancer af fjernvarme, vand, spildevand og renovation fra Nyborg Forsyning & Service A/S

• Takstblad

• Aftale/tilbud om fjernvarme

• Velkomstbrev

• Privatlivspolitik

1.4 Installatøren

INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

2. Tilslutningsbestemmelser

Etablering af fjernvarmetilslutning

2.1 Anmodning om fjernvarme

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til NYBORG FORSYNING af EJEREN AF EJENDOMMEN eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse, årligt varmebehov og maksimalt varmeeffektbehov samt beliggenhed.

2.2 Stikledningen

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som ”stikledningen”.

2.3 Placering af stikledningen

Ved nye tilslutninger placeres stikledningen med kortest mulig føringsvej under hensyn til øvrige forhold herunder andre ledninger mv.

NYBORG FORSYNING ejer stikledningen frem til hovedhanerne. Hovedhaner placeres udvendigt i skab eller umiddelbart inden for ydervæg. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal der træffes aftale med NYBORG FORSYNING forud for arbejdets udførelse. Stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation.

NYBORG FORSYNING hæfter ikke for følgeskader ved skade på stikledning.

For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem EJEREN AF EJENDOMMEN og NYBORG FORSYNING.

2.4 Dimensionering af stikledningen

Dimensionering af stikledningen udføres af NYBORG FORSYNING under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og 11.

2.5 Når NYBORG FORSYNING udfører ledningen

Retablering efter fjernvarmearbejde, når NYBORG FORSYNING udfører ledningen.

Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager NYBORG FORSYNINGS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet.

Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret, tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges, og eventuelt græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning. Herefter overgår almindelig vedligeholdelse af stikledningsindføringen til EJEREN AF EJENDOMMEN.

 2.6 Når husejeren udfører ledningen

Hvis EJEREN AF EJENDOMMEN selv etablerer stikledningen, skal det udføres efter aftale og anvisning af NYBORG FORSYNING.

3. Installationsbestemmelser

Udførelse af installationsarbejde

3.1 Autorisation

Arbejder på ejendommens varmeinstallation må udføres af firmaer med autorisation som VVS- installatør i henhold til LOV nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer.

3.2 Varmeinstallationer

Varmeinstallationer, der tilsluttes NYBORG FORSYNINGS ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i NYBORG FORSYNINGS Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering, jf.5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan NYBORG FORSYNING kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er NYBORG FORSYNING af sikkerhedsmæssige og/eller driftsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

3.3 Komponenter

Hvis der installeres komponenter, som i forhold til NYBORG FORSYNINGS driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk eller temperaturforhold, er NYBORG FORSYNING ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.

3.4 Afkøling af fjernvarmevandet

Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand og eventuel vejrkompensering. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser og termostat.

Varmtvandsbeholder skal være udstyret med følerlomme og tilhørende termostat med fjernføler.

Varmeanlæg skal indreguleres og NYBORG FORSYNING kan kræve dokumentation herfor.

4. Etablering af måleudstyr

4.1 Udlevering af måleudstyr

NYBORG FORSYNING udleverer måleudstyr for måling af fjernvarmeforbrug (Energimåler).

4.2 Placering af måleudstyr

Måleren placeres i samråd mellem INSTALLATØREN og NYBORG FORSYNING.

4.3 Pladskrav

Der skal som minimum være en friplads på 40 centimeter foran hovedhaner. Der skal som minimum være en fri højde på 1,9 meter og en fri bredde på mindst 0,7 meter i skakte.

5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer

5.1 Dimensioneringsgrundlag

Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60° C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30° C ved minus 12°C udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60° C og en afkøling på mindst 30° C. De dimensionerende frem- og returløbstemperaturer gælder ved fjernvarmestikkets hovedhaner.

5.2 Projektering og udførelse

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Lovgivning gælder nye anlæg og ved ombygning af eksisterende vekslerinstallationer. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

• Bygningsreglementet BR18

• DS 418 Norm for beregning af bygningers varmetab

• DS 439 Norm for vandinstallationer

• DS 469 Norm for varme- og køleanlæg i bygninger

• DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer

6. Tilslutningsarrangement

Forbindelsen mellem fjernvarmens hovedventiler og ejendommens varmeanlæg skal udføres så enkelt og overskueligt som muligt, efter aftale med NYBORG FORSYNING.

6.1 Mindre anlæg

Tilslutningsarrangementet for mindre anlæg, som forbinder fjernvarmeforsyningen med KUNDENS varmeinstallation, skal udføres med standardunits, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5.1 og efter NYBORG FORSYNINGS principdiagram for brugerinstallationer sidst i dette dokument. Det anbefales, at der altid anvendes energimæssigt optimale units og pumper.

6.2 Større anlæg

Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principielt udføres som vist på NYBORG FORSYNINGS principdiagrammer.

6.3 Installationer til varmt brugsvand

Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling, jf. afsnit 5.1.

Der kan installeres varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer.

Hvis der ønskes opsat gennemstrømningsvandvarmer (brugsvandsvarmeveksler) skal man være opmærksom på, at der ikke alle steder i fjernvarmenettet vil kunne opnås tilstrækkeligt højt differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte NYBORG FORSYNING, inden installation etableres.

Skulle der mod forventning ikke være tilstrækkeligt differenstryk til at drive veksleren, påtager NFS sig ikke noget ansvar i den forbindelse, hverken nu eller i fremtiden. Stikledninger dimensioneres efter årsforbrug, ikke spidsbelastningen som er på op til omkring 35 kW for en brugsvandsveksler i en bolig.

7. Interne rørledninger

7.1 Interne rørledninger

Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varme- og køleanlæg i bygninger DS 469 med senere ændringer.

Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer.

• Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning, preskoblinger eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings.  Rustfri stålrør samles med preskoblinger

• Skjulte, ikke-udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget

• Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger

• Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i præisolerede rør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen

• Plastrør må ikke anvendes ved direkte tilslutning, hvis fremløbstemperaturen kan overstige 90 °C. Det bør altid sikres, at anvendte plastrør er godkendt til at tåle de forekommende temperaturer.

7.2 Montering af rørledninger

Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.

Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.

8. Specielle anlæg

8.1 Svømmebade, procesvarmeanlæg m.v.

Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varme og varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med NYBORG FORSYNING af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler.

9. Isolering

9.1 Rørledninger og beholdere

I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.

10. Trykprøvning og idriftsættelse

10.1 Trykprøvning

Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal trykprøves inden tilslutningen. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. NYBORG FORSYNINGS forbeholder sig ret til at overvære trykprøvningen. Trykprøvning fortages normalt af INSTALLATØREN.

10.2 Prøvetryk

Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i NYBORG FORSYNINGS forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 9 bar.

10.3 Påfyldning og gennemskylning

Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for alle direkte anlæg.

10.4 Indregulering

Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og evt. pumpe), så optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås. Det påhviler INSTALLATØREN at instruere EJEREN AF EJENDOMMEN/KUNDEN om selve varmeinstallationens drift, jf. DS 469.

11. Driftsbestemmelser

Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

11.1 Fremløbstemperaturen

Varmeenergien leveres som cirkulerende opvarmet vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der af NYBORG FORSYNING reguleres efter klimatiske forhold, f.eks. udetemperatur, solindstråling og vindstyrke, typisk varierende mellem 60° C og 95° C i hovedledningsnettet.

Fremløbstemperaturen til en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.

11.2 Afkøling

Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30° C og at returtemperaturen ikke overstiger 40° C.

Det påhviler EJEREN AF EJENDOMMEN at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er tilkalket, så god afkøling ikke kan opnås.

11.3 Differenstryk

NYBORG FORSYNING leverer et differenstryk, som er anvendeligt for de af varmeværket godkendte installationer.

NYBORG FORSYNING har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, med et differenstryk på mindst 0,3 bar. Det er en forudsætning, at NYBORG FORSYNINGS forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil være op til 6 bar.

11.4 Hovedhaner

Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af NYBORG FORSYNING.

I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapnings-hanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

11.5 Aftapning af fjernvarmevand

Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med NYBORG FORSYNING.

11.6 Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af NYBORG FORSYNING ved henvendelse til NYBORG FORSYNING.

Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation skal afhjælpes på EJERENS/KUNDENS foranledning.

12. Måling af fjernvarmeforbrug

12.1 Måleudstyr

NYBORG FORSYNING leverer det for afregning mellem KUNDEN og NYBORG FORSYNING nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

12.2 Montering af måler

Varmemåleren skal monters efter målerleverandørens og NYBORG FORSYNINGs anvisninger.

12.3 Lækage

Det er til enhver tid EJEREN AF EJENDOMMENS ansvar, at varmeinstallationen er i forsvarlig sikkerhedsmæssig og tæt stand og dermed at forebygge lækager. Ved fjernaflæsning  påtager NYBORG FORSYNING sig ikke ansvar for lækage eller skader som følge af lækage.

12.4 Elforbrug

Ved måleudstyr tilsluttet elinstallationen betaler KUNDEN elforbruget.

Såfremt KUNDEN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette NYBORG FORSYNING uvedkommende.

12.5 Verificering

Måleudstyret ejes og vedligeholdes af NYBORG FORSYNING. Udstyret verificeres ved stikprøvekontrol efter gældende lovgivning og udskiftes efter regler fastsat af NYBORG FORSYNING.

Gældende lovgivning:

• BEK nr. 582 af 28/05/2018 – Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme eller senere udgave

 12.6 Målerudstyr

Målerudstyret og dettes placering må ikke ændres uden NYBORG FORSYNINGS godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af NYBORG FORSYNINGS personale eller af NYBORG FORSYNING dertil bemyndigede personer.

Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og NYBORG FORSYNING beregner forbruget.

Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

12.7 Flytningen af måler

NYBORG FORSYNING har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af NYBORG FORSYNING.

Ønsker EJEREN AF EJENDOMMEN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af NYBORG FORSYNING. Udgiften til flytningen betales i så fald af EJEREN AF EJENDOMMEN.

 12.8 Fjernaflæsning

Varmemålere fjernaflæses. Der foretages periodeaflæsninger til brug for drift og vedligeholdelse med en frekvens ned på en times intervaller. Dataopsamling og håndtering af data sker elektronisk og efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Datatilsynet.

 12.9 Korrekt visning

Ved tvivl om målerens korrekte visning er NYBORG FORSYNING berettiget til, for egen regning, at afprøve måleren. KUNDEN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til NYBORG FORSYNING forlange at få måleren afprøvet.

13. Ikrafttræden m.v.

Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

13.1 Ikrafttrædelse

Nærværende “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ” er vedtaget af NFS Varme A/S’ bestyrelse den 9. april 2019, med gyldighed fra den 1. juli 2019 og anmeldt til Forsyningstilsynet.

Bestemmelserne erstatter ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” vedtaget af NFS og anmeldt til Energitilsynet.

13.2 Meddelelse om ændringer

NYBORG FORSYNING er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

14. Tilsyns- og klagemyndighed m.v.

Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

14.1 Ankenævnet på Energiområdet – Det alternative tvistløsningsorgan

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod NYBORG FORSYNING, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

14.2 Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Forsyningstilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 54 00
www.forsyningstilsynet.dk
post@forsyningstilsynet.dk

14.3 Energiklagenævnet

Når Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse, kan KUNDEN inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 33 95 57 85
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

14.4 EU’s klageportal

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af klage skal du angive NYBORG FORSYNINGS e-mailadresse: nfs@nfs.as

14.5 Datatilsynet

NYBORG FORSYNING behandler kunders, leverandørers og ansattes m.v. personoplysninger i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

Nyborg Forsynings privatlivspolitik kan hentes på www.nfs.as , og der kan stilles spørgsmål til vores behandling af personoplysninger m.m.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Datatilsynet kan også kontaktes på tlf. 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk

Bilag

Billede der illustrerer et varmeanlæg med opblanding (blandesløjfeanlæg)
Billede der illustrerer et varmeanlæg uden opblanding

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!