Priser – spildevand erhverv

Erhvervskunder spildevand

Priser gældende fra 01.01.2023 – 31.12.2023

Særbidrag for erhvervsejendomme

Virksomheder der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt husspildevand, pålignes et særbidrag iht. “Bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand”. Den særlige omkostning for behandling af COD, total kvælstof samt total fosfor bliver derefter beregnet på baggrund af bekendtgørelsens tilhørende vejledning.

Jf. bek. nr. 1375 af 30.11.2015 er særligt forurenet spildevand i denne bekendtgørelse for organisk stof, der er opgjort som COD, total kvælstof eller total fosfor spildevand, der indeholder:

Parameter Koncentration


    • COD (kemisk iltforbrug) > 1.600 mg/l

    • Total N (total kvælstof) > 100 mg/l

    • Total P (total fosfor) > 15 mg/l

SBudg = V * (((C-1600)/1000) * rc + ((N-100)/1000) * rn + ((P-15)/1000) * rp))

SBudg = Særbidragsudgift, kr./år

V =Bruttovandmængden, m3/år

C = COD, mg/ l N = Total-kvælstof, mg/ l

P = Total-fosfor, mg/ l

rc = Enhedspris for COD, kr./kg

rn = Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg

rp = Enhedspris for total-fosfor, kr./kg

Aconto fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra 2022 og vil således skulle justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.

Beregning af omkostninger
Opgørelser for de faktiske omkostninger og mulige indtægter, som NFS har haft ved håndteringen af særligt forurenet spildevand, danner baggrund for en beregning.

Fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra året før og vil således skulle justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.

Aconto særbidragstakster 2023 – Beregnet med baggrund i data fra 2022


• COD: 1,96 kr./kg ekskl. moms COD

• Total N: 17,34 kr./kg ekskl. moms N

• Total P: 13,38 kr./kg ekskl. moms P


Trappemodel – ændret betaling for spildevand

Ejere af erhvervsejendomme med stort vandforbrug kan få reduktion i vandafledningsbidraget

Ordningen kaldes ”trappemodel” og er opbygget i 3 trin, så prisen falder i takt med mængden af spildevand.

Trappemodellens trin

Trappemodellens trin er inddelt efter vandmængder og for hvert trin er en procentvis reduktion i spildevandsbidraget pr. år i perioden 2014-2018. Fra 2019 gælder reguleringstrin fra 2018, da modellen her blev fuldt indfaset.

Alle betaler efter trin 1, hvorfor der ikke er nogen reduktion i bidraget her. På trin 2 reduceres bidraget med 4% årligt i perioden 2014-2018 og på trin 3 er det 12% årligt i samme periode.

Afgiv erklæring

For at betale spildevand efter trappemodellen skal ejeren af ejendommen, afgive en erklæring om anvendelsen af ejendommen.

Erklæringen afgives elektronisk til Naturstyrelsen på www.trappetilmelding.dk.

Reduktionen er betinget af, at vandforbruget bruges til egentligt erhvervsformål, dvs. boliger, institutioner og lignende er ikke omfattet af ordningen.

For nærmere information

Ordningen med trappemodellen er nærmere beskrevet på www.trappetilmelding.dk, hvor der også findes links til lovgrundlaget.

Spørgsmål til trappemodellen, kan også stilles til NFS på tlf. 6331 5000.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!