Termostater & radiatorer

Opbygning

En termostatventil består af en ventil og et termostathoved. Termostathovedet kan justeres til en indstilling svarende til en ønsket temperatur. Der findes termostathoveder med fjernføler, således at elementet, der føler temperaturen, kan placeres flere meter fra radiatoren. 

Det er muligt at købe termostathoveder, der har indbygget reguleringsautomatik med f.eks. et uge-ur. På disse uge-ure kan man så programmere tidspunkter for sænkning af temperaturen, f.eks. om natten.

Korrekt brug

Det er vigtigt, at man i alle sammenhængende rum åbner ca. lige meget for alle sine radiatorventiler. Dvs. at man ikke skal åbne helt for én lille radiator og lukke for de andre, men åbne lidt for alle radiatorerne i stedet. Dette giver den bedste varmefordeling og dermed den bedste varmeøkonomi, og samtidigt undgås bl.a. træk fra luftcirkulationen.

Frost

De fleste nyere termostatventiler holder anlægget frostfrit ved mindste indstilling. Nogle termostathoveder har en stjerne som første indstillingsmulighed. Ved denne indstilling vil ventilen holde radiatoren frostfri.

Vedligehold

Ventilen skal jævnligt motioneres for ikke at sætte sig fast. Motionen består i at skrue helt op og derefter helt ned for termostaten et par gange. Hvis ventilen først sidder fast kan følgende gøres: Afmonter termostathovedet, dette er på de ældre typer fastgjort med en kærvskrue eller en umbracho skrue. De nye termostathoveder har en bajonetkobling eller omløber. Før termostathovedet afmonteres skal der skrues helt op for ventilen.

For at få ventilen gjort funktionsdygtig igen, kan man slå, nogle gange, meget forsigtigt på trykstiften med en lille hammer. Herved løsnes materialet, der har aflejret sig på ventilens lukke/åbne mekanisme, for det meste.

Hvis motionen ikke hjælper, kan trykstiften udskiftes af en autoriseret VVS montør. 

Uheld

Hvis termostathovedet ved et uheld bliver slået af, eller ikke sættes korrekt på, vil ventilen være fuldt åben, og radiatoren vil varme for fuldt blus.

Luft i systemet

Hvis der umiddelbart ikke er noget i vejen med termostatventilen, og der alligevel ikke kommer varme på radiatoren, når der skrues op for termostaten, kan det skyldes, at der er en luftlomme i radiatoren. Luften kan fjernes ved forsigtigt at løsne udluftningsskruen øverst på radiatoren. Når der kun kommer vand ud af udluftningsskruen, er luften fjernet. Det kan være nødvendigt at gentage udluftningen.

Fremløbstermostatventiler

En fremløbstermostatventil er placeret i fremløbsrøret til radiatoren, dvs. det rør, hvor det varme vand strømmer ind. Fremløbstermostatventilens termostathoved føler på luftens temperatur i rummet, hvor den er placeret. Den regulerer hele tiden ventilen, for at rumtemperaturen skal nærme sig den indstillede temperatur.

Skala: (Temperaturen er rumtemperaturen)

Fordel

Termostatventilen vil lukke hurtigt, hvis solen eller en anden supplerende varmekilde opvarmer rummet til en temperatur, der er højre end indstillingstemperaturen.

Ulemper

Termostaten, hvad enten den er placeret i termostathovedet eller som fjernføler, må ikke tildækkes af møbler eller tunge gardiner. Rumfølende termostater er følsomme overfor træk.

Virkemåde

Når rumtemperaturen falder til under indstillingsværdien, vil termostaten åbne for ventilen således, at der løber varmt vand gennem radiatoren. Når radiatoren så har opvarmet rummet, vil termostaten lukke for ventilen igen. Eksempel: hvis et vindue åbnes “tror” termostaten at rummet er koldt, og vil derfor give besked på at åbne for varmen. Husk derfor at skrue ned når der udluftes.

Returtermostatventiler

En returløbstermostatventil er placeret i returløbet fra radiatoren, dvs. det rør, hvor det afkølede vand strømmer ud. Returløbstermostatventilen føler på vandets temperatur inde i returventilen. 

Skala: (Temperaturen er returvandstemperaturen)

Fordel

Det er muligt at styre returtemperaturen fra radiatoren, og dermed afkølingen af fjernvarmevandet.

Ulemper

Termostatventilen er dårlig til at reagere på eksterne varmekilder (solen, brændeovne osv.), dette betyder, at der takt med årstiderne skal reguleres på returventilen for at få en passende rumtemperatur.

Virkemåde

Termostathovedet føler på returvandets temperatur. Hvis termostaten indstilles til f.eks. 2 (svarende til ca. 30°C) vil returvandet blive 30°C. Det afhænger så af fjernvarmevandets fremløbstemperatur, og af hvor stor radiatoren er, hvor varmt der bliver i rummet. Hvis radiatoren har den rette størrelse, vil ventilindstillingen være ca. 2 – 3 for at rumtemperaturen er passende.

Ved hjælp af et rumtermometer kan den korrekte rumtemperatur kontrolleres.

Eksempel:

Skru alle ventiler i rummet op på 2. Vent ca. 1 time. Aflæs da et rumtermometer, som er placeret i ca. 1,5 meters højde hængende på en væg, der ikke er en ydervæg. Alt efter om temperaturen er under eller over den ønskede temperatur, skal ventilerne skrues lidt op eller ned. Efter ca. 1 time aflæses termometeret igen osv.

Normal temperatur i opholdsrum er 20-21°C. Der kan spares ca. 5 % på varmeregningen, hvis gennemsnitstemperaturen sænkes med 1 °C.

Frem – og returløbstermostat på samme radiator

Typisk forekommer denne kombination, hvor der på en ældre installation er blevet eftermonteret fremløbsventiler. Det kan godt være lidt besværligt at få justeret ventilerne ind i forhold til hinanden, så de virker korrekt.

Metode til indregulering af ventilerne:

Åben alle fremløbstermostater helt. Indstil returløbstermostaterne til ca. 3. Efter ca. 1 time mærkes der på røret lige efter returventilen. Røret skal have en temperatur svarende til kropstemperatur (37°C). Hvis temperaturen ikke er korrekt, op – eller nedjusteres returtermostaten, og temperaturen kontrolleres igen efter ca. 1 time. Denne øvelse udføres på alle radiatorer.

Når returløbstermostaterne er indstillet, indstilles fremløbstermostaterne således, at den ønskede rumtemperatur opnås.

Skru alle fremløbsventiler i rummet op på 3-4 og vent ca. 1 time. Aflæs da et rumtermometer som er placeret i ca. 1,5 meters højde hængende på en væg, der ikke er en ydervæg. Alt efter om temperaturen er under eller over den ønskede temperatur, skal ventilerne skrues lidt op eller ned. Efter ca. 1 time aflæses termometeret igen.

Normal temperatur er 20-21°C i opholdsrum. Der kan spares ca. 5 % på varmeregningen, hvis gennemsnitstemperaturen sænkes med 1 °C.

Der er tilfælde, hvor det er nødvendigt at skrue mere op for returventilerne for at få en rumtemperatur, der er høj nok.

Et sommerproblem!

  
Vi får hver sommer en del henvendelser fra vores fjernvarmekunder, angående lav temperatur på det varme forbrugsvand (varmtvandsbeholderen). Det er der en naturlig forklaring på. Om sommeren, når udetemperaturen nærmer sig stuetemperatur, lukkes kundernes radiatorer m.v. enten af radiatortermostaterne, eller ved at kunden selv lukker.

Dette medfører, at fjernvarmevandet (vandflowet) strømmer betydeligt langsommere ind til kunden, eller sagt på en anden måde; opholdstiden for fjernvarmevandet, i stikledningen bliver længere. Det medfører, at varmeindholdet i fjernvarmevandet delvist går tabt ud gennem rørets isolering, netop på grund af den lange opholdstid.

Løsningen

 
Skru lidt op for termostaten på varmtvandsbeholderen, herved øges vandgennemstrømningen i stikledningen, gerne lidt ad gangen, indtil der igen opnås en varmtvandsdstemperatur (beholdertemperatur) der ligger mellem 50° – 55°C. Denne temperatur foreskrives af sundhedshensyn, idet der kan forekomme Legionellabakterier i varmtvandsbeholderen ved varmtvandstemperaturer under 50° C.

Bliver det så ikke dyrt?

  
Da afregningen til Nyborg Forsyning sker pr. brugt Kilo Watt time (KWh), vil der ikke være nogen forskel i betalingen for energien (varmen), om det er sommer eller vinter. Det der sker er, at der om sommeren skal en større vandgennemstrømning ind til kunden for at opretholde den samme varmtvandstemperatur i varmtvandsbeholderen, som der eksempelvis er om vinteren. Det skal der alene på grund af den lavere ledningstemperatur (lavere energiindhold) i fjernvarmevandet, men da fjernvarmevandet blot er et transportmiddel for fremføring af varmen (energi) til kunden, og ikke indgår i forbrugsafregningen til kunden, vil den øgede vandgennemstømning ikke fordyre varens (varmens) pris, men derimod give den ønskede temperatur på forbrugsvandet, og dermed genskabe den ønskede komfort, når man tager sit morgenbad.

Husk at skrue tilbage igen!

 
Når udetemperaturen igen bliver så lav, at der åbnes for varmen i radiatorerne, skal man igen skrue sin termostat på varmtvandsbeholderen tilbage til det sted hvor den evt. stod tidligere. Hvis man ikke gør det, kan det blive dyrere end ønsket. Det sker i kraft af stigende varmtvands-temperatur på forbrugsvandet, affødt af den forøgede fjernvarmetemperatur, i kraft af forøget vandgennemstømning i stikledningen ind til kunden.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!