Afkøling af fjernvarme

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returløbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes retur til fjernvarmeværket, jo bedre er det for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, og dermed har det betydning for fjernvarmeprisen.

Generelt

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returløbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes retur til fjernvarmeværket, jo bedre er det for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, og dermed har det betydning for fjernvarmeprisen.

Afkølingen i en varmeinstallation svinger op og ned, alt efter hvordan termostatventilerne på radiatorer og varmtvandsbeholderen reguleres.

Fremløbstemperaturen minus returløbstemperaturen viser afkølingen (også kaldet Dt eller differenstemperaturen). Temperaturer og afkøling er aktuelle, når de aflæses, men svinger hele tiden over døgnet.

Afkølingen bør i vinterperioden kunne holdes på min. 35°C, og vil i sommerperioden svinge under og over de 35°C, alt efter varmebehovet. Det er derfor mest rigtigt at beregne den gennemsnitlige afkøling over en periode.

Eksempel:
I en periode på et år, er der brugt 15.000 kWh, og der er løbet 367 m³ fjernvarmevand gennem måleren.

Gennemsnitsafkølingen beregnes:
Afkøling (Dt) = 0,86 · (15.000 kWh : 367 m³) = 35°C.

En varmeinstallation bør på årsbasis, mindst kunne præstere en afkøling på mere end 30°C.

Betydningen af dårlig afkøling

Hvis et hus på et år bruger 15.000 kWh, vil der for at kunne afsætte den varmemængde, der er brug for, skulle cirkuleres forskellige mængder fjernvarmevand igennem varmeinstallationen, alt efter hvor god årsafkølingen er.

Som det ses af eksemplet, bliver det til store mængder ekstra vand, der skal sendes ud til en installation med dårlig afkøling.
Vandet skal pumpes rundt i fjernvarmenettet. Herved bruges der elektricitet til pumperne. Yderligere er der mere varmetab fra returledningerne i fjernvarmenettet, hvis der sendes varmere fjernvarmevand tilbage til varmeværket.

Metoder til at forbedre afkølingen

Tilstræb altid at åbne lige meget for alle radiatorerne i sammenhængende rum. Sørg for at din varmtvandsbeholder ikke er skruet for højt op.

Gulvvarme uden automatisk regulering er ofte årsag til dårlig afkøling. Forsøg at indregulere systemet, eller få monteret en termostatisk reguleringsanordning.

Hvis ovenstående ikke hjælper, er radiatorerne/gulvvarmeslangerne sandsynligvis ikke store nok til at kunne opnå en god afkøling.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!