Varme

NFS Varme A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S.

  • NFS Varme A/S distribuerer årligt ca. 206.782 MWh til ca. 7.500 tilsluttede forbrugssteder i Nyborg og Ullerslev.

  • 95% af varmen er overskudsvarme fra produktionen på lokale virksomheder, samt fra NFS´renseanlæg i Nyborg. Den sidste procentdel produceres på egne bio-oliefyrede centraler. Derfor er fjernvarmen stort set CO2 neutral.

  • Ledningsnettet består af 245 km fjernvarmeledninger, heraf er 101 km stikledninger.

  • I alt har vi 6 varmecentraler.

Varmeforsyningen i Nyborg Kommune foregår på grundlag af varmeforsyningsplaner.

Fjernvarmen drives i overensstemmelse med varmeforsyningsloven efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, det vil sige, at taksterne kun må dække omkostningerne til drift og varmekøb.

NFS Varme A/S arbejder ud fra Nyborg Forsynings strategi

Fjernvarme3

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as