Slamsugning & spuling

Renseanlægget råder over en slamsuger til slamsugnings- og spuleopgaver.
Slamsugeren kan bestilles på tlf.: 6331 5000 eller på slamsugerens mobil: 2328 6043.

Udenfor åbningstid henviser telefonen (6331 5000) til det vagthavende personale.

For oplysning af priser kontakt driftschef Jan Sørensen

Slamsugning


Ved spuling af kloakker kan der opstå gener for beboerne i de berørte områder.

For at mindske disse kan du selv gøre en lille indsats:

 • Når kloakledninger spules, kan der opstå et tryk i ledningerne. Har du en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.
 • Indendørs undgås lugtgener og vand på gulvet ved at afdække alle gulvafløb og toiletter, så trykket ikke presser vandet op fra vandlåsene. Brug f.eks. gulvklude eller gamle håndklæder til afdækning og hold det på plads ved at sætte en tung genstand på det nedslåede toiletsæde og placer f.eks. et bundt gamle aviser på gulvafløbene.
 • Det kan ske at vandlåsene tømmes for vand og lugtgener opstår. Sørg for at vandlåsene fyldes igen ved at trække et par gange i toiletterne  og ved at efterfylde gulvafløb samt lade vandhaner løbe et par minutter.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NFS Spildevand A/S eller entreprenørens medarbejdere på stedet, hvis du har spørgsmål.

Bundfældningstanke


Bundfældningstanke, deres placering og adgangsforhold


Det påhviler ejere af bundfældningstanke at overholde følgende:

 • Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tømningen kan foregå uhindret.
 • Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.
 • Det forudsættes, at afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej ikke overstiger 50 m.
 • Private veje skal være kørefaste og kunne give uhindret adgang til tanken.

Afstande

 • Hegn og porte skal være åbne. Løse hunde skal holdes væk.
 • Tankdækslet skal være i eller over terrænhøjde eller gravet frit i forbindelse med tømning.
 • Dækslet kan være af beton, jern, letmetal, plast eller glasfiber.
 • Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanedæksler må vægten maksimalt være 25 kg.
 • Ved kørebanedæksler må vægten på dækslet max. være 50 kg og dækslet skal være placeret i terrænhøjde.

Bundfældningstank tegning


Bundfældningstanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør, nødvendige skillerum og eventuelle pumper med tilhørende installationer være i orden.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as