Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.

Ny genbrugsstation i Nyborg
Fjernaflæste målere
Udvidelse af fjernvarme
Udvidet sortering af affald
Grønt vand i hanen


Her renoverer vi vandledninger

Spildevandsbanner

Nørrevoldgade uge 35 - 40

Da Nyborg Kommune skal have lagt ny asfalt på Nørrevoldgade, udskifter NFS Vand A/S de vandledninger der ligger i Nørrevoldgade i samme omgang. Det betyder, at der skal laves en del punkt opgravninger i gaden, så hovedvandledningen i vejen og alle stikledninger fra hovedledningen i vejen og ind til husene bliver fornyet.

Hvis der er ejendomme der i den forbindelse ønsker at forny deres eget stik ind gennem soklen, bør det gøres i samme omgang, her skal man skal tage fat i et VVS firma til dette.

Arbejdet begynder i uge 35 til 40 og vil blive udført i flere etaper.

Tidsplan for arbejdet med forbehold for ændringer

2018 Norrevoldgade tidsplan

Nyborg Kommune har givet tilladelse til at Nørrevoldgade bliver spærret af for trafik i 2 etaper:

  • Første etape bliver fra hus nr. 37 til nr. 82 i perioden fra uge 35 til 39.
  • Anden etape bliver fra hus nr. 35 til 42 i perioden fra uge 39 til 40.

Skraldebiler og leverandører til butikker vil dog stadig kunne komme ind, og der vil fortsat være mulighed for at bruge parkeringspladserne ved bladhuset og Bastionen.

Tegning over området

2018 Norrevoldgade_3

Der vil i forbindelse med udskiftningen af vandledningerne blive planlagt tidspunkter hvor der lukkes for vandet. Dette vil blive varslet på sms eller seddel i postkassen dagen inden. Er du ikke tilmeldt SMS-service, kan du gøre det her

I tilfælde af brud på vandledningerne i forbindelse med arbejdet, vil der dog blive lukket for vandet uden varsel.

I forbindelse med arbejdet vil der kunne opstå brunt vand - dette er ikke sundhedsskadeligt og vil forsvinde i løbet af nogle timer.

NFS håber på forståelse fra ejere og beboer, da der i anlægsperioden kan opstå gener i området. Der vil være støj fra maskiner, beskidte veje, snævre adgangsveje, blokerede indkørsler osv. Vi vil gøre vores bedste for at begrænse og minimere generne. 

Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til det forestående anlægsarbejde, er du velkommen til at kontakte Nyborg Forsyning & Service på 63 31 50 00 eller nfs@nfs.as eller driftschef Jan Sørensen direkte på 63 31 50 93 eller mail jso@nfs.as
Her renoverer vi kloakledninger

Spildevandsbanner

Ny regnvandsledning i Wilsonsgade

I perioden 12. september - 1. december 2018

NFS vil i løbet af efteråret anlægge en ny regnvandsledning fra Christianslundsvej, bag om Dybbølsgade og Wilsonsgade og ud mod motorvejen.

I dag er regn- og spildevand fra Rødby, Nymarksvej, Lindevej og dele af Humlevænget adskilt i vejene, men bliver samlet igen i et fælles rør bag Wilsonsgade, der leder både regn- og spildevand til Nyborg Renseanlæg.

Fremover vil regn- og spildevand løbe adskilt i rør for sig selv. Spildevandet til renseanlægget, regnvandet til Storebælt. Det vil medføre en både miljømæssig og økonomisk gevinst, at man ikke længere skal bruge ressourcer på at pumpe og behandle det regnvand på renseanlægget.

Arbejdet vil medføre visse trafikale gener. Den trafik, der er til daglig mellem Nyborg Station og strandhotellerne vil blive dirigeret op gennem Wilsonsgade, i stedet for  langs cykelstien syd om Rødby. Wilsonsgade og forlængelsen mod Stationen forventes at blive holdt åben igennem hele perioden, men der må forventes en øget trafik på vejen.

Der må også forventes støjgener, mens arbejdet står på.

Arbejdet forventes afsluttet inden nytår.

Spørgsmål og kommentarer til projektet kan rettes til NFS’ projektleder: Søren Valentin Christensen, tlf. 6331 5038 eller mail: svc@nfs.as

svanedammen a1

Vi renoverer i Sommerbyen


Saneringen omfatter en indvendig foring af kloakledningerne.

Denne saneringsform er bl.a. valgt for at undgå opgravning. Vi vil hermed minimere generne for dig som borger

mest muligt, idet saneringen som regel kan udføres i perioder af få dage ad gangen.

Der foretages højtryksspuling af kloakledningerne i perioden:

Torsdag den 6. september 2018

Fra og med mandag den 10. september til og med torsdag den 13. september 2018

Begge uger i tidsrummet fra kl. 7-18

Normalt giver højtryksspuling ingen gener. I enkelte tilfælde kan der dog forekomme lugtgener og der kan komme

vand op gennem toilet, gulvafløb, håndvask eller badekar beliggende i kælder-, stueetage og på 1. sal.

Forholdsregler

● Hvis du har en skelbrønd, kan du sørge for, at der bliver udluftning i brønden ved f.eks. at løfte dækslet

delvist af, så der ikke kan opstå over- eller undertryk i kloakledningerne. Husk afspærring for at undgå

ulykker.

Er skelbrønden ikke tilgængelig, skal du afdække afløbene:

● Læg en gulvklud over toiletkummen. Slå sædet og låget ned og stil noget tungt på låget, f.eks. en spand

med vand.

● Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en fugtig klud og stil noget tungt oven

på afløbene.

● Efter højtryksspuling bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb med vand, idet vandlåsene i afløbene

kan være tømt.

Undlad venligst at parkere ude på vejen, mens vi arbejder

Da vores biler fylder en del i gadebilledet kan det give trafikale problemer.

Skelbrønd

Skelbrønd

Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner

Vindinge

Vindinge 

Sommerbyen

Sommerbyen uge 15 

Birkevej

 

BIrkevej uge 15 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as