Forbrugervalg 2021

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar.

I perioden fra den 22. november til og med den 5. december 2021 skal forbrugerne i Nyborg Kommune vælge to bestyrelsesmedlemmer til NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ bestyrelse. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne efter generalforsamling i maj måned 2022 sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen
Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes sær- interesser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseshverv.

Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsens rettigheder, opgaver og ansvar er fastsat i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ vedtægter og i selskabslovgivningen. Bestyrelsesmedlemmer (herunder forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer) skal bl.a.:

 • Varetage NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ interesser.
 • Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af NFS Vand og NFS Spildevand A/S’ virksomhed.
 • Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen er tilfredsstillende.
 • Påse, at der etableres procedurer for risikostyring og interne kontroller.
 • Påse at bestyrelsen løbende modtager fornøden information om NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ finansielle forhold.
 • Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinier.
 • Påse, at kapitalberedskabet er forsvarligt.
 • Afstå fra at deltage i behandling af sager, hvori vedkommende har en særinteresse (habilitet).
 • Iagttage tavshedspligt om sin viden fra bestyrelsesarbejdet.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive holdt personligt erstatningsansvarligt for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer bl.a. har:

 • Ret til at indkalde, møde og tale på bestyrelsesmøder.
 • Stemmeret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Ret til at få sin mening ført til referat.
 • Adgang til at gennemgå internt materiale.
 • Ret til samme bestyrelseshonorar som den øvrige menige bestyrelse.
 • Ret til samme valgperiode.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers forpligtelser og ansvar
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme forpligtelser og samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:

 • Samme tavshedspligt i forhold til at videreformidle oplysninger omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder til forbrugerne.
 • Samme strafferetlige og erstatningsretlige ansvar uden hensyn til manglende sagkundskab eller bestyrelseserfaring.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt af forbrugerne og kan dermed ikke afsættes af generalforsamlingen. Forbrugerrepræsentanterne kan dog til enhver tid selv vælge at fratræde.

Øvrige rettigheder og forpligtelser
Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv, fx frister for indkaldelse, udsendelse af materiale, kommunikation m.v. Forretningsorden kan indeholde rettigheder og forpligtelser, som bestyrelsen er blevet enige om skal gælde for bestyrelsens samarbejde. Bestyrelsen kan dog ikke i forretningsordenen ændre bestyrelsesmedlemmers rettigheder og forpligtelser, der følger af NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ vedtægter.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!