Stem til forbrugervalget 2021

I perioden 22. november til 5. december er der valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til NFS vand A/S og NFS Spildevand A/S, hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Alle myndige personer i husstande indenfor NFS’ forsyningsområde har mulighed for at stemme.

Valget foregår elektronisk via NFS’ hjemmeside. Har du ikke mulighed for at stemme elektronisk, kan du henvende dig i administrationen på Gasværksvej 2 og få udleveret stemmeseddel for afgivelse af brevstemme.

Bemærk venligst, at brevstemmer skal afleveres hos NFS efter afgivelse af stemmen.

Stemmevejledning

Ønsker du at stemme skal du bruge nedenstående knap, der fører dig videre til stemmesiden. Hvis du ikke har eget kundenummer, fx hvis du er lejer eller på anden vis ikke har et kundenummer men har stemmeret, kan du oprette dig som deltager i forbrugervalget via. knappen “selvregistrering”.

Uddybende:

Hvis I er flere i samme husstand, der ønsker at stemme, kan den første vælger stemme med hustandens kundenummer, og resten af hustanden kan stemme ved selvregistrering.

Bor du i lejlighed eller anden bolig, hvor du ikke har adgang til kundenummeret, kan du også stemme via. selvregistrering.


Præsentation af kandidaterne til forbrugervalget 2021

Finn Mikkelsen


Jeg er uddannet el-installatør med mere end 30 års ledelseserfaring og erfaring med innovation, strategiprocesser, forretningsudvikling og risikostyring. Jeg er ikke medlem af noget politisk parti, men mener at have den fornødne indsigt til at være et aktivt bestyrelsesmedlem i NFS. For mig har det største prioritet, at vi fortsat har rent og godt drikkevand i hanen, ligesom det har høj prioritet, at vi som borgere trygt kan komme af med spildevand og overfladevand. Det er vigtigt, at NFS fortsat er en troværdig og stærk virksomhed til gavn for borgerne og medarbejderne.

Helge Muller

Jeg stiller op til bestyrelsen for at få indflydelse i forsyningsselskaberne. Jeg er interesseret i natur og miljø. Derfor vil jeg gerne medvirke til at vores penge anvendes bedst muligt. Både til gavn for miljø og sikring af fremtidig forsyning. Jeg vil også arbejde for bedre information til forbrugere om selskaberne. Jeg har kendskab til både vandforsyning og især spildevand fra mit arbejde, som leder af tekniske afdeling i det tidligere Årslev Kommune. Jeg er 65 år, pensioneret og har mit eget havefirma.

Keld Clement


Min motivation er dels at sikre fortsat god vandforsyning samt ikke mindst at arbejde for, at få nedsat kalkindholdet i forbrugsvandet på en miljørigtig måde, så udledningen af kemikalier til spildevandet mindskes. Nyborg er et af de områder i landet med højt kalkindhold i forbrugsvandet, med deraf følgende problemer, med tilkalkning af varmelegemer i vaskemaskiner, kaffemaskiner og andre forbrugsgoder med varmelegeme. Dette afføder mange forbrugeres brug af kemikalier til afrensning af varmelegemerne. Dette kan i høj grad afhjælpes ved at man ved vandværkerne etablerer ikke kemisk afkalkning.

Knud Alkærsig


Jeg er 48 år, bl.a. uddannet energimontør og maskinmester med høj faglig stolthed. Vores unikke drikkevand skal beskyttes og fremtidssikres, samtidig med at vi skal sikre at spildevand renses så forurening forhindres. Med stor baggrundsviden fra mit arbejde i VVS-branchen og frivilligt arbejde med Grønne Piloter, vil jeg gerne bidrage til sikker drift og udvikling af NFS. Jeg sætter en ære i at få indsamlet den nødvendige information til et gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Det er vigtigt at vi passer godt på vores miljø, så vi kan sikre rent drikkevand langt ud i fremtiden.

Niels-Ole Madsen


Jeg genopstiller efter 4 år til forbrugervalget og har både en teknisk og ledelsesmæssig baggrund til at kunne bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet. Jeg er oprindelig uddannet ved A. P. Møller som maskinmester og har senere været drifts-og havnechef på Fynsværket og kraftværkschef på Amagerværket. Begge steder har været igennem både store projekter og store ledelsesmæssige og organisationsmæssige forandringer. Amagerværket blev, medens jeg var der, solgt til HOFOR, det københavnske forsyningsselskab, derfra har jeg således indsigt i de betingelser der gælder for et offentligt forsyningsselskab.


Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar.

I perioden fra den 22. november til og med den 5. december 2021 skal forbrugerne i Nyborg Kommune vælge to bestyrelsesmedlemmer til NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ bestyrelse. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne efter generalforsamling i maj måned 2022 sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen
Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes sær- interesser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseshverv.

Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsens rettigheder, opgaver og ansvar er fastsat i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ vedtægter og i selskabslovgivningen. Bestyrelsesmedlemmer (herunder forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer) skal bl.a.:

 • Varetage NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ interesser.
 • Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af NFS Vand og NFS Spildevand A/S’ virksomhed.
 • Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen er tilfredsstillende.
 • Påse, at der etableres procedurer for risikostyring og interne kontroller.
 • Påse at bestyrelsen løbende modtager fornøden information om NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ finansielle forhold.
 • Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinier.
 • Påse, at kapitalberedskabet er forsvarligt.
 • Afstå fra at deltage i behandling af sager, hvori vedkommende har en særinteresse (habilitet).
 • Iagttage tavshedspligt om sin viden fra bestyrelsesarbejdet.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive holdt personligt erstatningsansvarligt for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer bl.a. har:

 • Ret til at indkalde, møde og tale på bestyrelsesmøder.
 • Stemmeret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Ret til at få sin mening ført til referat.
 • Adgang til at gennemgå internt materiale.
 • Ret til samme bestyrelseshonorar som den øvrige menige bestyrelse.
 • Ret til samme valgperiode.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers forpligtelser og ansvar
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme forpligtelser og samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:

 • Samme tavshedspligt i forhold til at videreformidle oplysninger omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder til forbrugerne.
 • Samme strafferetlige og erstatningsretlige ansvar uden hensyn til manglende sagkundskab eller bestyrelseserfaring.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt af forbrugerne og kan dermed ikke afsættes af generalforsamlingen. Forbrugerrepræsentanterne kan dog til enhver tid selv vælge at fratræde.

Øvrige rettigheder og forpligtelser
Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv, fx frister for indkaldelse, udsendelse af materiale, kommunikation m.v. Forretningsorden kan indeholde rettigheder og forpligtelser, som bestyrelsen er blevet enige om skal gælde for bestyrelsens samarbejde. Bestyrelsen kan dog ikke i forretningsordenen ændre bestyrelsesmedlemmers rettigheder og forpligtelser, der følger af NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ vedtægter.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!