Slamsuger og tømning af septiktank

Renseanlægget råder over en slamsuger til slamsugnings- og spuleopgaver.

Slamsugeren kan bestilles på tlf.: 6331 5000 eller på slamsugerens mobil: 2328 6043.
Akutte henvendelser: Udenfor åbningstid henviser telefonen (6331 5000) til det vagthavende personale.

For oplysning af priser kontakt driftschef Jan Sørensen

Slamsugning

Ved spuling af kloakker kan der opstå gener for beboerne i de berørte områder.
For at mindske disse kan du selv gøre en lille indsats:

 • Når kloakledninger spules, kan der opstå et tryk i ledningerne. Har du en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.
 • Undgå indendørs lugtgener og vand på gulvet ved at afdække alle gulvafløb og toiletter, så trykket ikke presser vandet op fra vandlåsene. Brug f.eks. gulvklude eller gamle håndklæder til afdækning og hold det på plads ved at sætte en tung genstand på det nedslåede toiletsæde. Placer f.eks. et bundt gamle aviser på gulvafløbene.
 • Det kan ske at vandlåsene tømmes for vand og lugtgener opstår. Sørg for at vandlåsene fyldes igen ved at trække et par gange i toiletterne og ved at efterfylde gulvafløb. Lad evt. vandhanerne løbe et par minutter.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NFS Spildevand A/S eller entreprenørens medarbejdere på stedet, hvis du har spørgsmål.

Bundfældningstanke

Bundfældningstanke, deres placering og adgangsforhold

Det påhviler ejere af bundfældningstanke at overholde følgende:

 • Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tømningen kan foregå uhindret.
 • Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.
 • Det forudsættes, at afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej ikke overstiger 50 m.
 • Private veje skal være kørefaste og kunne give uhindret adgang til tanken.

Bundfældningstanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør, nødvendige skillerum og eventuelle pumper med tilhørende installationer være i orden.
Se regulativ for bundfældningstanke her

Tilgængelighed

 • Hegn og porte skal være åbne.
 • Løse hunde skal holdes væk.
 • Tankdækslet skal være i eller over terrænhøjde eller gravet frit i forbindelse med tømning.
 • Dækslet kan være af beton, jern, letmetal, plast eller glasfiber.
 • Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanedæksler må vægten maksimalt være 25 kg.
 • Ved kørebanedæksler må vægten på dækslet max. være 50 kg og dækslet skal være placeret i terrænhøjde.
 • Bundfældningstank tegning

Se priser for tømning af tanke her

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!