Erhvervskunder spildevand

Særbidrag for erhvervsejendomme

I januar 2015 blev indført nye regler om virksomheders betaling for afledning af særligt forurenet spildevand (særbidrag), jf. bek. nr. 1120 af 15.10.2014.

Fremover skal virksomheders betaling for rensning af spildevand, som er mere forurenet end alm. husspildevand, beregnes og fastsættes ud fra de faktiske omkostninger og indtægter som forsyningen har ved håndtering af spildevandet.

På baggrund af anbefalinger fra Naturstyrelsen, er der for NFS vedtaget følgende grænseværdier 1) som definition af særligt forurenet spildevand. Dvs. at der alene opkræves særbidrag for indholdet i spildevandet, der overstiger nedennævnte stofkoncentrationer.Beregning af omkostninger

Opgørelser for de faktiske omkostninger og mulige indtægter som NFS har haft ved håndteringen af særligt forurenet spildevand danner baggrund for en beregning. På baggrund af disse beregninger, er der beregnet følgende aconto særbidragstakster for 2017: 

Særbidragstakster
    • COD: 1,38 kr/kg ekskl. moms COD

    • Total-N: 10,80kr/kg ekskl. moms N

    • Total-P: 10,70 kr/kg ekskl. moms P

 
Aconto fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra 2016 og vil således skulle justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.

1) 

Naturstyrelsen har i år 2015 udstukket retningslinjer/regler for, hvorledes normalt ”husspildevand” bliver defineret.

 
Fra 1. januar 2016 gælder nedenfor nævnte parametre:

Jf. bek. nr. 1375 af 30.11.2015 er særligt forurenet spildevand i denne bekendtgørelse for organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor spildevand, der indeholder

 

Parameter Koncentration
    • mere end 1.600 mg/l 1,6 kg/ m3 organisk stof, der er opgjort som COD,

    • mere end 100 mg/l 0,1 kg/ m3 total-kvælstof eller

    • mere end 15 mg/l 0,015 kg/ m3 total-fosfor


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as